På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Racisme -ideer til forskellige fag

Undervisningsforløb om racisme. Dilemmaer om forforløbene er udarbejdet til SOS mod racisme af Ellen Farr og lærere fra SOS mod racisme 2010

Fag: Dansk, historie, samfundsfag.

Dansk

Undervisningsvejledning Dansk, STX , 2010 (Uddrag)

“ Formål  
Formålet med undervisningen i dansk er at skabe udvikling og læring hos eleverne gennem tilegnel-
se og anvendelse af viden om sprog, litteratur og medier. Formålet med udvikling og læring angår
følgende områder af elevernes dannelse og uddannelse:  
1. Et personligheds- og identitetsudviklende formål, som først og fremmest gælder den enkelte
elev, ikke blot for skolen, men for livet.
1. Et uddannelses- og studieorienteret formål, som gælder elevernes kreative, kritiske og analy-
tiske kompetencer samt historiske bevidsthed.
2. Et samfundsmæssigt formål, som gælder elevernes sproglige kompetencer såvel som elever-
nes sociale kompetencer som ansvarlighed, deltagelse og tolerance. “

Tema 1: Taler om racisme og ligebehandling

Analyser Martin Luther Kings berømte tale: I had a dream
Se evt. Niels Arden Oplevs fim: Drømmen der handler om en dreng der gør oprør mod undertrykkelse og forskelsbehandling i skolesystemet I DK I 50erne.

Kim Su Rasmussen: Hvad er dansk racisme ?  (Forelæsning) minority-report.dk

Hvidt på sort. Illustrerede fordomme MS 1994. Om racisme i billedform

Den forbandede kærlighed. Malene Fenger Grøndahl. DRs forlag 2009.
Bogen handler om unge homoseksuelle med forskellig etnisk og religiøs baggrund. Der er undervisningsmateriale og opgaver til bogen på hjemmesiden.

”Racisme mod danskere” af Rolf Slot- Henriksen forlaget Rafael marts 2010

Se dokumentation på fx skribent og debattør Rune Engelbreth Larsens hjemmeside om indvandrerfjendtlig propagada:
humanisme.dk/hate-speech

Tema 2: Om sproglig bevidsthed- om brug af retoriske virkemidler til demagogiske formål.

Læs udvalgte dele af bogen  Lingua Tertii Imperii af Victor Klemperer (1947, oversat til dansk 2010). Som sprogprofessor følte Victor Klemperer (1881-1960) sig forpligtet til at registrere nazismens sprog. Med sine notater allerede fra nazismens begyndelse trodsede han sit skriveforbud- I 1947 offentliggjorde han sin samlede analyse som LTI – Lingua Tertii Imperii. Det Tredje Riges sprog.

Sammenlign  med retorikken i dag i danske medier omkring etniske minoriteter.
Professor i retorik Chr. Koch : Oplæg afholdt på et seminar afholdt marts 2008 om sprog og diskrimination. Se på sosmodracisme.dk/arrangementer


Ved du egentlig hvad du siger. Indlæg i tidsskriftet Gazette nr. 4 2010 af Tess Sofie Skadegaard Thomsen.
Om diskriminerende sprogbrug I medierne.

Historie

 Undervisningsvejledning for STX , 2010 (Uddrag):
 
“Historiefaget er en dialog mellem elevernes nutidige forestillingsverden og deres spørgsmål til fortiden.
I dialogen møder eleverne en mangfoldighed af eksempler på, hvordan mennesker til forskellig tid og i
forskellige kulturer har indrettet sig, levet, tænkt og skabt fællesskaber og samfund.
Herved udfordres elevernes forestillingsverden, og de får grundlaget for en nuanceret stillingtagen til
andre måder at se verden og tilværelsen på. Historiefaget medvirker til at udvikle elevernes personlige
myndighed og kreativitet, når de skal træffe valg og indgå som aktive borgere i et demokratisk sam-
fund.
Forudsætningen for historiefaget er, at undervisningen udvikler elevernes tidsfornemmelse og indsigt i
den historiske udviklingsproces ved at kombinere viden om centrale udviklingslinier i Danmarks histo-
rie og Europas/Verdens historie med fordybelse i historiske problemstillinger. “
 
Det fælgende er inspiration til temaer /skriftlige eller mundtlige opgaver.


Tema 1. Menneskerettighedernes historie fra Naturretten til FN’s Verdenserklæring i 1948
Se på linket www.dirgis.dk , der er udarbejdet af to historiestuderende. Siden indholder  også opgaver. Der er desuden en samling af menneskerettighedserklæringer, lagt ind online, bl.a. den amerikanske uafhængihedserklæring fra 1789.
Se under www.dirgis.dk/dokumenter ,hvor der ligger følgende historiske menneskerettighedsdokumenter:
 English Bill of Rights (1689) (engelsk) Den amerikanske Uafhængighedserklæring (1776) (engelsk)
Den franske Menneskerettighedserklæring (1789) FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder (1948)
Den europæiske Menneskerettighedskonvention (1950)
Racisme i historisk perspektiv af George M. Frederickson. Askholm 2010
Om antikkens frembrydende racisme og den moderne racismes opkomst, herunder: Hvid overmagt samt antisemitismen i 1700- og 1800-tallet.

 
Institut for Menneskerettigheders hjemmeside, hvor der bl.a. findes en række temasider med bl.a.  en tidslinie over menneskerettighedernes historie. Se  www.menneskeret.dk. Gå ind under historier og dokumenter.
Der findes derudover en bibliografi med materiale om menneskerettigheder på siden.

Tema 3: Om FNs Folkedrabskonvention og folkedrab i det 21. århundrede
Undersøg baggrunden for og de historiske facts omkring folkedrab I forskellige lande, se: www.folkedrab.dk Her findes billeder, kildematerialer, litteraturhenvisninger mm.
Skønlitteratur:
Primo Levi: Hvis dette var et menneske .(1947) Om oplevelser i en udryddelseslejr under 2. verdenskrig
Artikel om Holocausts betydning for den videnskabelige forskning i teorier om overlegne menneskelige racer. Se videnskab.dk

Alexander Solsjhenitsyn: En dag i Ivan Denisovitjs liv. (1962) Om Stalintidens udryddelseslejre I Sibirien, også kaldet Gulag Øhavet.

Tema 4: Censur og ytringsfrihed.
Undersøg censuren i Danmark før oplysningstiden og udviklingen i ytringsfrihed og trykkefrihed siden den lovfæstede ret til at tale og ytre sig frit blev skrevet ind i  grundloven.

Diskussion om ytringsfrihedens situation i Vesten siden Muhammedkrisen.

Rapport fra Hum-Bas foråret 2008: Ytringsfrihed og diskriminerende ytringer-et etisk dilemma. Se rudar.ruc.dk

Om ytringsfrihed generelt: trykkefrihedsselskabet.dk  

Indenfor musik har Freemuse været et centralt forum for musikeres rettigheder, se www.freemuse.org

Stine Grynberg: censur og ytringsfrihed.Alinea 2006

Flemming Rose: Tavshedens tyranni.  2010

Samfundsfag , STX (uddrag)

Formål for samfundsdag STX
“(….) at undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold og dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og globale udviklingstendenser “
 
“Eleven skal have viden om og kunne foretage undersøgelser/sammenligninger af sammenhæn-
ge/samspil mellem det nationale, europæiske og globale.
 
Samfundsmæssige problemstillinger med et europæisk/globalt sigte kan eksempelvis være: globali-
sering, indvandring, marginalisering, miljø (bæredygtig udvikling), kultursammenstød, terrorisme,
energi, ældrebyrde, kriminalitet m.v., men bør som minimum have et grænseoverskridende perspek-
tiv. En anden tilgang kan være en undersøgelse af nationale forskelle i viden om og holdninger til
EU.
 
Målene indeholder et eksplicit krav om, at de samfundsmæssige problemstillinger skal ses dels i et
komparativt regi, dels i et europæisk og globalt regi, dvs. der skal kunne foretages sammenligninger
mellem lande under inddragelse af det europæiske og globale perspektiv.”

Tema 1:
Om Amnesty Internationals arbejde med menneskerettigheder.

Amnesty International har udviklet en hjemmeside med et idékatalog –beregnet for folkeskolen, men her kan også hentes inspiration til undervisning i gymnasiet. amnesty.dk/undervisning/

Litteratur: Amnesty International Report  : The state of the vorld´s human rights. Udgives en gang om året.

Tema 2: Afklaring af racismebegrebet
Brug racismehåndbogen fra SOS Mod Racisme
http://www.sosmodracisme.dk/?Minileksikon Fakta om flygtninge, indvandrere og  diskrimination .2008

DRC- Dansk Center for Racediskrimination   http://www.drcenter.dk/
DRC er den eneste organisation i Danmark, der med udgangspunkt i konkrete henvendelser og klager arbejder mod racediskrimination og for etnisk ligestilling. Vores arbejde giver os en enestående mulighed for at videreformidle erfaringer med diskriminerende barrierer, positive foranstaltninger, retspraksis på området og nationale og internationale udviklinger indenfor dette omfattende samfundsområde.
Indvandrerrådgivningen I København.

http://www.antiracisme.dk/

Find på Youtube små videoindlæg om racisme. Her findes mange fra forskellige lande og på såvel dansk, fransk, engelsk, tysk eller spansk.
 Med udgangspunkt i feks 2-3 videoklip skal hver elev gøre rede for følgende :

 1. Definer hvad racisme er. Giv eksempler på hvad du opfatter som racisme forskellen på racisme og diskrimination?
 2. Hvad er det for en form for racisme der er tale om på de valgte Youtubevideoer ? Er der forskel på racisme i USA og i Frankrig ? eller i Dk og England?
 3. Nævn eksempler på racisme som forekommer i et land men ikke et andet?
 4. Skal man være en minoritet eller særlig sårbar for at opleve racisme?
 5. Humor mod racisme – hvordan virker det  ? giv eksempler

Indlæg om racisme som omvendt offer-ideologi:


Tema 2:

Om menneskerettigheder og globaliseringens konsekvenser:

Tema omkring FNs arbejde med udgangspunkt I FN-forbundets hjemmeside www.una.dk , der også har en skoletjeneste: skoletjenesten@una-dk>

Film: Working man´s death (2005) af Michael Glawogger. Filmen  beskriver arbejdskraftens vilkår overalt på kloden- fra minearbejdere der samler kul under dødsensfarlige forhold i nedlagte miner i Ukraine , færger og containerskibe  fra Vesten, der bliver ophugget med håndkraft ved det Indiske Ocean og mennesker der slæber giftigt fosfor i stråkurve.


Øv rollespillene Model United Nations Climate Conference og Mini Model United Nations.

http://www.una.dk/skoletjenesten/gymnasiethf,-hoejskoler-mfl/mini-model-united-nations

Her kan også læses en foreløbig FN-rapport om menneskerettighedernes tilstand i Danmark.

http://www.una.dk/media/29571/joint%20submission%20denmark%20081110.pdf

Litteratur/film:

"Human Cargo – a journey among refugees” bog 2005  og en Film af Caroline Moorehead 2009: Bogen fortæller om flygtninges erfaringer fra en lang række europæiske lande  bl.a.Cairo, Guinea, Sicily, Lebanon, England, Australia, Finland, Bogen behandler bla. mediernes behandling af flygtninge og viser mange eksempler på overtrædelse af menneskerettigheder og forskelle på hvordan samfund har reageret på mennesker fra forskellige steder i verden herunder reaktioner på raceforskelle og fordomme.

Dilemmaer

 1. Ytringsfrihed kontra  racismeparagraf-  Er der en modstrid mellem at sikre en ubegrænset ytringsfrihed til alle i det danske samfund og så beskyttelse af feks minoriteter gennem racismeparagraffen ?
 2. Gøre rede for grundtankerne bag ytringsfrihed som en menneskeret. Gør dernæst rede for begrundelsen for racismeparagraffen. Diskuter de 2 synspunkter og gør rede for dine egne holdninger. Tag udgangspunkt i artikler og fakta informatione
 3.  Diskuter beskyttelse af minoriteter kontra menneskerettighederne . Hvordan akceptere  undertrykkelse af kvinder pga kulturelle henvisninger? Gør rede for de kulturelle forklaringer på undertrykkelse af kvinder .
 4.  Gør rede på forskellene mellem  racisme, sexisme, etnicisme, nationalisme og hvor de  evt.konflikter 
 5. Hvordan forklarer man den 4.  verdens folks problemer med videregående uddannelser og dermed  mangel på højtuddannede – skyldes det økonomiske, kulturelle, sproglige eller intelligensmæssige forskelle ?
 6. Hvorfor er der flere kriminelle blandt afroamerikanere i USA og etniske minoriteter i Danmark end hos den hvide befolkning- er det racistisk betinget ?
 7. Eksisterer der overhovedet racemæssige forskelle som er biologisk betingede og forklarlige ?
 8. Er al forskelsbehandling af det onde  eller hvornår er det fornuftigt og nødvendigt at indføre det i et samfund ? Gør rede for kvoteordningers betydning  evt med eksempler fra USA, Norge etc
 9. Hvordan forklarer man  at der er flere sorte idrætsudøvere blandt medaljetagere ved OL og Verdensmesterskaberne i bestemte sportsdiscipliner end procentvis hvide ?  Har afrikanere  mere rytmesans end hvide ?  eller hvorfor virker det sådan ??Kan man tale om racemæssige betingelser ?

Engelsk A – stx, juni 2010 (Uddrag af undervisningsvejledning)
“Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i tale og skrift og en teoretisk viden om fagets stofområder.”
“Det er formålet med undervisningen, at eleverne i faget engelsk A opnår evne til at forstå og anvende det engelske sprog, således at de kan orientere sig og agere i en globaliseret verden. Det er formålet, at eleverne opnår viden om britiske, amerikanske og andre engelsksprogede landes samfundsforhold og kulturer, og at deres forståelse af egen kulturbaggrund dermed udvikles. Faget skaber grundlag for, at eleverne kan kommunikere på tværs af kulturelle grænser.
Undervisningen i fagets forskellige discipliner bidrager til at udvikle elevernes sproglige, kulturelle og æstetiske viden og bevidsthed og dermed deres generelle studiekompetence.”


Tema 1 : Racisme i USA:
An American history X (Spillefilm 1998, USA) –undervisningsforløb med udgangspunkt i  denne amerikanske film der skildrer et udviklingsforløb for 2 hvide brødre , hvoraf den ene er nazist, hvilket ender med at få dramatiske konsekvenser for hans yngre bror.

Jacob Holdt: Amerikanske billeder. Om Racisme, undertrykkelse, minoritetsproblemer, etniske konflikter I USA. Billederne er lagt online Se http://www.american-pictures.com/roots/index.htm

Martin Luther Kings tale om Borgerretighedsbevægelsen I USA

Barack Obamas tale om race og politik, 18.03.2008. Se:http://www.youtube.com/watch?v=pWe7wTVbLUU

“The Black Girl next Door” Jenifer Baszile,. A memoir. Simon and Schuster, 2009
Bogen handler om Jenifer Basziles opvækst som sort i et overvejende hvidt område i det sydlige Californien i 70- og 80 ernes USA. Hun har senere efter en PHD i amerikansk historie blevet den første sorte kvindelige professor på Yales historiske afdeling. Første kapitel ”Running race” kan læses herhttp://www.nytimes.com/2009/01/09/books/chapters/chapter-black-girl-next-door.htmlhttp://www.nytimes.com/2009/01/09/books/chapters/chapter-black-girl-next-door.html

tema 2: Om apartheid i Sydafrika
Sort/hvid ungdom. Om apartheid I Sydafrika. Folkekirkens Nødhjælp 2004 Kortfilm
Om menneskerettigheder i Sydafrika- se Human Rights Watch´s hjemmeside for Sydafrika:
hrw.org/africa/south-africa

Samfundsfag A – stx, juni 2010
1. Identitet og formål
1.1. Identitet
Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres standpunkter og handlemuligheder.
1.2. Formål
Undervisningen skal give viden og forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne samfund. Samfundsfag A skal fremme elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat og gennem undervisningens indhold og arbejdsformer engagere eleverne i forhold af betydning for demokratiet og samfundsudviklingen. Endvidere skal undervisningen fremme elevernes selvstændighed og tillid til at kunne diskutere og tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger på et fagligt kvalificeret niveau. Elevernes studiekompetence skal udvikles ved anvendelse af viden, begreber, teorier og metoder fra de samfundsvidenskabelige discipliner på konkrete samfundsfaglige problemstillinger.


Tysk begyndersprog A – (Stx,  2008)
(Uddrag fra undervisningsvejledning)
“1.2 Formål
Gennem arbejdet med tysk sprog opnår eleverne kompetence til at kommunikere på tysk samt indsigt i kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande. Dette giver lyst, evne og mod til at reflektere over og med indlevelse og forståelse at gå i dialog med andre kulturer.
Eleverne tilegner sig i tyskfaget sproglig kunnen, viden og bevidsthed samt kendskab til det tyske sprog i funktionelle sammenhænge, og derigennem udvikler eleverne deres kommunikative kompetencer. Gennem arbejdet med tysk udvikler eleverne endvidere deres forståelse af litteratur og andre kunstneriske udtryk som afsæt for oplevelse, refleksion og æstetisk bevidsthed. Derudover oparbejder eleverne en interkulturel kompetence, idet de i arbejdet med tysk inddrager deres viden og bevidsthed om andre kultur- og samfundsforhold. “

Tema 1 :
Propaganda og ideologi
ADOLF HITLER, HANS IDEOLOGI OG HANS BEVÆGELSE
FASCISMENS BILLEDER 
Hvilke midler brugte nationalsocialisterne til at påvirke befolkningen? Hvorfor var det så effektivt?
Hvordan og hvorfor forsøgte nationalsocialisterne at ensrette kulturen og sproget?

Hvordan brugte nationalsocialisterne medierne (radio, aviser, film) til propagandistiske formål?
Hvordan brugte nationalsocialisterne arkitekturen til at fremme deres politiske mål?
Redegør for de typiske træk i nationalsocialistisk eller fascistisk arkitektur!

Om konsekvenserne af diktatur :

Die Welle- tysk film fra 2008. www.welle.film.de

Rainer Wegner skal undervise en gruppe gymnasieelever i nazismens fortrædeligheder. For at gøre undervisningen mere spændende og vedkommende begynder han et socialt eksperiment, hvor eleverne deltager uden at vide det. Eksperimentet er forbavsende effektivt og inden længe er det fuldstændigt ude at kontrol.


Tema 2: Antisemitismen
Antisemitismens historie . Nynazismen.

Portal fra Dansk institut for Internationale studier :

http://www.folkedrab.dk/sw68363.asp?usepf=true

En lang række links om holocaust I Tyskland og om folkedrab I øvrigt. Der er henvisninger til øjenvidneberetninger, dokumentarfilm og meget mere.
Der er links om holocaustbenægtelse  og antisemitisme generelt. Desuden er der en lang række links om romaernes (sigøjnernes) historie og nutidigere forhold i  Danmark og det øvrige Europa.
Der er en særlig side om Auschwitz-dagen , hvor temaet for 2012 hedder “Kampen om erindringen.”.

Litteratur: “Sonderkommando Auschwitz” .Gideon Greif, 2010
Om livet som arbejder I udryddelseslejren.

3 film om nynazisme udgivet I samarbejde med det Dansk Filminstitut.-“The Believer”. “Hvad rager det mig” og “An American History X”

Fransk (STX- niveau A )
(uddrag af undervisningsbekendtgørelse 2010)

1. Identitet og formål (uddrag)
“-  interkulturel transmission
Den interkulturelle kompetence er i fokus, fordi globaliseringen har øget bevidstheden om
betydningen af at kunne aflæse og formulere budskaber i forskellige kulturelle situationer.
Denne kompetence skal afspejle en moderne bevidsthed om evnen til at håndtere kulturel af-
stand, men bør også knytte an til konkrete pragmatiske færdigheder. “
 

Tema 1:
Antisemitisme i Frankrig under 2. verdenskrig:

Ditte Bagge Andersen, Sine Wrang Thomsen : François Truffaut : Le dernier métro, filmscript, Systime, 1997. Paris under 2. verdenskrig, hvor en jødisk teaterdirektør er flygtet fra forfølgelse – eller er han?
Jeg hedder Arlette – og jeg overlevede Auschwitz. Dvd med Arlette Andersens fortælling på fransk, VideoVanse, 2009.

Tema 2:
Om menneskerettigheder og fransk imperialisme i de tidligere franske kolonier.
La criminalité, franske temaer ved Ruth Jørholt, GAD 1980 (her er både behandlet racisme: Les dossiers noirs de la police française: L’affaire Kaczmarczyk) og menneskerettigheder.

Frantz Fanon: le Damné de la Terre.
Fanon analyzes the role of class, race, national culture and violence in the struggle for national liberation. Both books established Fanon in the eyes of much of the Third World as the leading anti-colonial thinker of the 20th century.

Situationen for indvandrere og  flygtninge I Frankrig I dag:
Welcome. Fransk spillefilm 2010. Instruktør: Philippe Lioret
Er et fransk drama om irakiske Bilal og en skilsmisseramt svømmelærer i Calais, der ved et tilfælde kommer i kontakt med hinanden.Bilal vil gøre alt for at krydse den engelske kanal og blive genforenet med sin kæreste i London, og hvis myndighederne ikke vil lukke ham ind, så må han søge alternativer.

Loubna Méliane: Vivre Libre.
Om en ung muslimsk kvindes sociale liv i Frankrig i dag

Spillefilm: Entre les murs, Laurent Cantet 2008 .(Dansk: Klassen)
Klassen skildrer dramatisk og humoristisk et skoleår i en multietnisk skoleklasse i et hårdt kvarter i Paris - det kunne lige så godt være Danmark - hvor den idealistiske lærer François med udgangspunkt i ligeværdig dialog med sine elever slås for at inspirere og uddanne dem.
Filmen er baseret på en bog af forfatter og tidligere skolelærer François Bégaudeau, som i filmen tilmed spiller sig selv - eller en version af sig selv - og det er en meget overbevisende og næsten dokumentarisk skildring af det ofte frustrerende, men også dynamiske forhold mellem elever og lærer.