På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Medborgerskab

Øvelserne er knyttet til artiklen om Undervisning til medborgerskab, som findes under Baggrundsmateriale. Formålet er at styrke børn og unges ansvar og solidaritet i forbindelse med aktiv deltagelse som borger.

Materialet kan f.eks. benyttes i dansk, billedkunst
Klasse: 1-10 kl.

af Ellen Farr

Materialet er udarbejdet  som indlæg til UFEs temanummer om medborgerskab okt 2006. men er stadig dybt relevant

Det er en af skolens vigtigste opgaver at uddanne børn og unge til at kunne forholde sig ansvarligt og solidarisk til udviklingen i verden. Holdningen til omverdenen bør bygge på viden og kritisk selvindsigt samt åbenhed og respekt over for andre lande og kulturer.

Det er vigtigt at definitionen på godt medborgerskab ikke baseres på en etnisk dansk model, som om indbegrebet af et godt medborgerskab er etnisk-dansk medfødt, det bør snarere baseres på en universel eviggyldig verdensborgermodel.

De følgende øvelser underst børnenes udvikling mod et konstruktivt medborgerskab.

Undervisningsøvelser:
 
 
Fire billedøvelser
Associationsøvelser
Argumentationsøvelser
Kritiske medieøvelser
Den varme stol
  Stem med fødderne
Find din egen tærskel
Stamtræet
Sådan er vi
Materialehenvisninger
Fire billedøvelser

Formål: at bekæmpe stereotyper, udvikle indsigt og indføling med andre og interesse og respekt for andre.

 • Vælg et foto med aktivitet Diskuter hvad børnene mener billedet forestiller. Hvad er der sket lige før billedet er taget ? Hvad tror de der sker bagefter ? Bed eleverne argumentere for deres svar. Der er ikke nødvendigvis noget rigtigt svar medmindre læreren selv har taget /kender billedets historie.
 • Uden for rammen Vælg et billede af en situation. Fokuser og kopier en mindre centralt del af billedet. Læg dette på et ark hvidt papir. Bed eleverne forestille sig hvad der er udenom billedet. Diskuter de forskellige forslag. Lad dem tegne rammen om billedet som de ser den feks. i små grupper. Vis dem til sidst den ramme fotoet er klippet fra. Er den bedre- mere rigtig end børnenes forslag ? Prøv at sætte fotoet i midten ind i en negativ /positiv ramme- hvordan kan billeder bruges ?
 • Se dig selv i en anden verden Tag et foto af hver elev eller lad eleverne tegne et billede af sig selv i fuld figur. Prøv at sætte billedet ind i et gruppebillede fra f.eks. Mellemøsten, Sydafrika, Kina. Diskuter ligheder og forskelle mellem barnet selv og børnene på billedet. Hvordan passer du i billedet ? Hvad kan du gøre for at passe ind ? Hvad er ligheder forskelle i mellem elevernes liv og børnene på billedet.
 • Lav en historie Udvælg fotoer af børn fra andre lande. Find på hjemmesiden f.eks. på www.Redbarnet.dk eller www.Unicef.dk eller www.dennisrk.dk`s eller fra Jacob Holdts store billedarkiv på nettet Lav en billeddør i klassen med børn fra hele verden. Lad børnene digte historier om børn fra andre dele af verden. Snak om hvad sådan en fortælling om et andet barn kan indeholde. Lad børnene inspirere hinanden. Start med at beskrive de forskellige børns hverdag. Fortsæt evt med at digte historier, hvor børnene på fotoerne er hovedpersonerne.

Til top

Associationsøvelse

Opstartsøvelse.
Formål: at tage udgangspunkt i elevernes egne forestillinger, at opøve argumentationsevner og udvikle samarbejdsevner.

Fag: samfundsfag, dansk, geografi
Klasser: 7-10 kl

Hvilke associationer får eleverne, når man skriver ordet medborgerskab?
Skriv ordet medborgerskab i en cirkel på et flipover papir. Skriv
associationerne op. Man kan evt. hjælpe med et par stikord /spørgsmål, f.eks:

 • Medborgere
 • Medansvar
 • Fællesskab
 • Afhængighed
 • Formynderi
 • Aftaler
 • Demokrati
 • Verdensborger
 • Etc.

Hvilke ændringer i associationerne får man, hvis vi siger global medborger ?

Man kan skrive videre ud fra andres associationer. Når eleverne er færdige, kan de sætte streger under de forestillinger, der er positive.

 • Hvor mange positive og negative forestillinger er der?
 • Hvor har vi forestillingerne/billederne fra?
 • Hvilke billeder skrives der om i medierne – positive – negative ?

Opstil tilslut de 9 vigtigste begreber, der bør indgå i globalt medborgerskab.
Diskutér Oxfams nøgleord i forhold til nedenstående skema.

Oxfams nøgleord for medborgerskab

Viden og indsigt Færdigheder Værdier og holdninger
Social retfærdighed og lighed Kritisk analysering Identitet og selvrespekt
Forskellighed Evne til at argumentere Empati
Globalisering og gensidig afhængighed Evne til at udfordre uretfærdigheder og uligheder Forsvar for social retfærdighed og lighed
Bæredygtig udvikling Respekt for mennesker og ting Akcept af og respekt for forskellighed
Fred og konflikt Samarbejde og konfliktløsning Omsorg for miljøet og indsats for bæredygtig udvikling
    Tillid til at mennesker kan gøre en forskel

Associationsøvelsen kan som brainstorm benyttes som udgangspunkt for at finde frem til et overordnet emne for en projektopgave eller et større fælles projekt om medborgerskab. I kan også bruge nogle af ordene til delemner, undertemaer under det overordnede emne. Hvad har I lyst til at vide mere om?

Diskussionsemner:

 • Staten kontra borgerne. Hvordan bliver borgerne er aktive medborgere ?
 • Hvilke politiske tiltag styrker henholdsvis svækker medborgerskab ?
 • Hvad betyder integrationen for medborgerskab ?
 • Hvad er det for et samfund vi ønsker at at leve i fremover ?
 • Hvem er ansvarlig for opdragelsen til demokratiske medborgere ?
 • Har betyder globaliseringen for medborgerskab ?
 • Hvordan skaber vi en global og god skole for alle elever ?

Find selv på flere emner.

Til top

Argumentation

Formål: Denne øvelse giver eleverne indblik i argumentationsformer og –teknikker og udvikler elevernes diskussionsfærdigheder.

Fag: dansk og samfundsfag
Klassetrin: 6-10 kl.

Klassen kan vælge en aktuel konflikt fra medierne. Diskussionen organiseres som en form for elevråd eller byråd. Et par elever forbereder argumenter for to forskellige holdninger. De to holdninger præsenteres først som rene udsagn for eller imod en sag. Det kan fx være, om det skal være lovligt for civile danske statsborgere at støtte befrielseskrige i andre lande, eller om der er grænser for hvem vi skal vise medborgerskab overfor ? Formulér for og imod udsagn.
Først laves en afstemning om for eller imod det valgte dilemma. Stemmefordelingen skrives op. Dernæst holdes de forberedte indlæg for de to forskellige holdninger.

Efter en fælles diskussion stemmer klassen på ny for eller imod. Eleverne vil kunne aflæse om argumentationen og diskussionen har ændret på tallene fra den første afstemning, om nogle har skiftet holdning.
Som afslutning drøftes spørgsmål som:

 • Hvad virker i en argumentation,
 • Hvad giver et argument værdi,
 • Hvordan kan du overbevise andre,
 • Hvordan bliver du overbevist af andre...?
 • Hvem bliver der lyttet mest til i diskussioner i klassen,
 • Hvad kan grundene være?
 • Betyder det noget hvem der siger hvad ?

Følg en debat fra TV feks. ”Debatten” på DR 2. Brug udsendelsen til at skærpe elevernes egen debat. Forsæt debatten i klassen og lad eleverne forberede egne indlæg og lav en panel debat i klassen – invitér f.eks. en naboklasse eller repræsentanter for ungdomspartier, lokale politikere eller forældre til at deltage.

Til top

Kritisk medieøvelser

Formål: Lære kritisk analyse og skelne mellem fakta og holdninger og at argumentere.

Fag: samfundsfag, dansk.
Klasser: 7-10 kl.

Se en fjernsynsudsendelse sammen af en aktuel konflikt. Bed eleverne notere korte detaljer undervejs af situationen. Feks. konflikten i Afghanistan eller Libanonkrigen etc.Hvordan fremstilles konflikten ? Heroisk som en god ting ? noget tragisk, sørgeligt, eller neutralt. Fra hvilken/e vinkler betragtes situationen ? Hvem tales der med ? Bed eleverne søge på internettet efter andre fremstillinger af konflikten. Se på forskellige danske og udenlandske websites feks. her , en hjemmeside hvor der er lister over udenlandske medier i Mellemøsten.
Chekliste til undersøgelse af forskellige informationer i aviser eller på hjemmeside:

 • Er der flere fakta end holdninger på/i mediet
 • Repræsenterer mediet en bestemt politisk holdning
 • Hvilken form for skriftlig tekst er der tale om ?
 • Har skriveformen betydning for hvilken effekt /påvirkning teksten har på dig ?
 • Hvilke billeder bruges der ? Hvorfor er de valgt ? Hvilken effekt har de ?
 • Hvem bringer informatiuonen ? Hvilke stemmer /synspunkter mangler at blive repræsenterede ?

Til top

Den varme stol

Formål: At belyse interessekonflikter. At lytte til andres synspunkter. At skærpe elevernes holdninger og argumentationsevner.

Fag: dansk og samfundsfag
Klassetrin: 6-10 kl.

Inviter to interviewpersoner (evt. på to forskellige dage) med diametralt modsatte synspunkter til at snakke om et givent emne. Gæsterne anbringes i “den varme stol” – fx en tilhænger og en modstander af abort, flygtningepolitikken i Danmark , Danskernes deltagelse i internationale konflikter etc.

Besøget kan struktureres med et halvtimes oplæg fra gæsterne, hvorefter eleverne går i grupper for at diskutere og formulere spørgsmål. Endelig slutter besøget i en blanding af samtale, dialog og diskussion mellem elever og gæster. Sæt gerne to-tre timer af til besøget.

Efterfølgende kan eleverne gengive debatten ved dels at referere gæsternes synspunkter loyalt, dels afgøre hvad de hver især selv mener. Hvilke synspunkter og argumenter er de bedste – og hvorfor?

Til top

Stem med fødderne

Formål: At få eleverne til at tage stilling og at argumentere for deres holdninger samtidig med at de hører og respekterer andres meninger.

Fag: Samfundsfag og dansk
lgruppe: 6.-10. klasse

I hvert hjørne af klasselokalet sættes en seddel med en tekst: 1. Enig, 2. Delvis enig, 3. Uenig og 4. Delvis uenig. Læreren læser forskellige påstande op, fx taget fra aviserne. Når eleverne har hørt et udsagn, flytter de sig hen til et af de fire hjørner/udsagn. Læreren beder nu forskellige elever begrunde hvorfor de står hvor de står. Ved fysisk af skulle flytte sig mærker eleverne at de bliver nødt til at finde grunde til deres valg – og de bliver bedre til at argumenterer for dem. Ved at høre forskellige argumenter for forskellige valg lærer eleverne også at lytte til hinandens argumenter og at vurdere dem i forhold til deres egne holdninger.

Forslag til udsagn til stillingtagen:
 • Danskere er meget gæstfrie
 • Der er mere kriminalitet i fattige end i rige lande
 • Indvandrere begår mere kriminalitet end danskere
 • Man bør forbyde hovedbeklædninger i skolen
 • Man bør gå med skoleuniform i både rige og fattige lande
 • Enhver har ret til at have sin egen religion
 • Skolen og religion bør adskilles
 • Ligestilling mellem mænd og kvinder er en selvfølge
 • Kvinder er gode ledere
 • Drenge er klogere end piger
 • Danskere som ikke taler spansk, bør udvises af Spanien
 • Somaliere som ikke taler dansk, bør udvises af Danmark
 • Rige lande har et ansvar over for fattige lande
 • De fattige er selv skyld i deres fattigdom

Til top

Find din egen tærskel

Formål: At få eleverne til at tage ansvar for egne holdninger og handlinger. At afprøve grænser og skabe handlingsberedskab.

Fag: Samfundsfag og dansk
Målgruppe: 6.-10. klasse

Øvelsen går ud på gennem forskellige fremadskridende situationsbeskrivelser at få eleven til at finde ud af hvad der skal til for at hun føler et ansvar for en hændelse og selv agerer. Hæng forskellige steder i klassen fire sedler med tallene fra 1 til 4. Udvælg en situation, og læs den op i brudstykker. Brug de to foreslåede eksempler nedenfor, eller tag udgangspunkt i hændelser fra skolens liv. Bed eleverne om at stille sig forskellige steder efter hvordan de svarer. Ved hver ny oplysning har de lov til at flytte sig. Bed dem bagefter om at argumentere for deres valg.

Situation 1:
Du stiller dig på følgende numre - hvis:

1: Du standser og kigger.
2: Du kigger væk og går videre.
3: Du ringer efter hjælp.
4: Du blander dig og hjælper ofret.

Information

A) En gruppe unge mænd er i gang med at slå på en person i en port. Hvad gør du?
B) Ofret er en gravid kvinde. Ændrer du holdning?
C) Overfaldsmændene er en gruppe rockere.
D) Kvinden ligner en luder.
E) Overfaldsmændene ligner mørkhårede indvandrere.
F) Ofret er en gammel mand.

Situation 2:
Dine fire reaktionsmuligheder:

1: Du bliver siddende og kigger.
2: Du beder dem stoppe med deres grimme snak.
3: Du beder andre passagerer gribe ind sammen med dig.
4: Du går ind i næste kupe.

Information

A) Du sidder i toget. En ung mand hånes højlydt af en gruppe unge fyre. Hvad gør du? Hvornår griber du ind? Hvad skal der til?
B) Den unge mand er somali.
C) De unge fyre i gruppen er somaliere.
D) Den unge mand bliver fysisk truet.
E) Den unge mand bliver slået.
F) Det er en ung pige der generes.
G) Det er en ung pige som forulempes seksuelt.
H) Du opdager at den unge pige/mand er din nabo/datter/søn.

Brug øvelserne til diskussion af den enkeltes ansvar og af de handlemuligheder man har. Følg evt. op med øvelser om konfliktløsning.

Til top

Stamtræet

Formål: styrke identitet og selvfølelse. Skabe viden og nysgerrighed for andres baggrund. Skabe bevidsthed om værdien af forskellighed.

Fag: dansk, samfundsfag
Klasser: 3-10 kl

Lad eleverne sammen med deres forældre lave deres eget stamtræ over familien nogle generationer tilbage. Her kan spørges til:

 • Har det haft en betydning, at ens ane/bedstemor/far etc. kom fra Polen? eller Tyrkiet, Hjørring eller Holte? Hvordan?
 • Har man nogle skikke i familien som er præget af dette?
 • Har man nogle historier/myter/musik?
 • Har man arvegods, ting, billeder derfra?
 • Vælg nogle vidt forskellige eksempler fra klassens elever ud.

Tegn dem op og se variationen geografisk, kulturelt, beskæftigelsesmæssigt. Diskuter betydningen af den forskellige baggrund. Hvordan det påvirker og hvordan man kan bruge det positivt. Selv i "gammeldanske" familier vil man opdage, at elevernes familiebaggrund er forskellig og spiller en rolle.

Slut evt. af med at lave en udstilling som viser de forskellige identiteter, som familierne i klassen repræsenterer.

Til top

Sådan er vi!

Formål: at diskutere, hvad eleverne synes, der er kendetegnende ved andre folk og danskere, samt hvor vores forestillinger stammer fra.

Fag: dansk, kristendom, orienteringsfag
Klasser: 4 -10 kl.

Lav en brainstorm i klassen på tillægsord og skriv dem op på tavlen. Vælg i fællesskab i klassen 10 forskellige lande fra hele verden, sørg for, at alle verdensdele er repræsenteret, og lad nu eleverne to og to, ud fra tillægsordene på tavlen, beskrive folk fra de valgte lande. Det er en god idé, hvis Danmark er et af landene.

Sammenlign og diskuter derefter i klassen, hvilke ord der er blevet brugt om de forskellige landes folk og hvorfor.

 • Er der nogle tillægsord, der kun bliver brugt om et lands folk?
 • Er der et lands folk, der overvejende blive beskrevet med negative eller positive tillægsord?
 • Diskuter også, hvor vores forestillinger om andre folk mon kommer fra:
 • Er det pga. personligt kendskab til andre landes folk?
 • Er det pga. af det, der er beskrevet i bøger, undervisningsmaterialer?
 • Er det noget, vi har hørt hjemme eller hos venner?
 • Er det tv eller film, der har vist os det?

Jette Luna Uni-C til Global Undervisning nr.14 2002

Til top

Materialehenvisninger:

Flere øvelser og ideer se bl.a. nedenstående materialer:
Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne.
”Når mennesker mødes…Idekatalog til interkulturel undervisning 2003 Inspirationshæfte med artikler og konkrete øvelser til inspiration i undervisningen og opbygningen af interkulturel kompetence. Hæftet er blevet til i samarbejde mellem Ellen Farr fra Mellemfolkeligt Samvirke, Lene Godiksen fra AFS interkultur, Lotte Ærsøe fra Ibis og Carsten Skjoldborg fra SPF. Hæftet kan købes for 35 kr. på Ungdomsbyen tlf. 44570630 eller downloades fra www.evam.dk under materialer

Retfærdighed og solidaritet- Globalt medborgerskab- undervisningsmateriale af Sonja Salminen om globalisering, handel og børnearbejde fra Oplysningscenter om den 3die verden O3V , Aarhus 2002. Målet med denne undervisningsmappe og tilhørende kuffert er at sætte fokus på emnerne globalisering og globalt medborgerskab. Eleverne skal få en forståelse af den globale verden og deres egen rolle som verdensborgere. De skal også få en viden om de store materielle forskelle i forskellige lande, og forstå og respektere de forskellige måder der er at leve på. Eleverne skal arbejde med international handel og børnearbejde for at øge forståelsen for, hvordan de globale forskelle opstår. Endelig skal eleverne få en viden om, hvordan deres egne handlinger spiller en rolle og har en betydning.se www.o3v.dk

”Klædt på til verden” Håndbog for undervisere i interkulturel kompetence af Ellen Farr, Asaconsult, Lilian Rohde KDAS og Lone Smidt, Ungdomsyen. Geografforlaget foråret 2008. Håndbogen er udformet som en opslagsbog, hvor man kan finde konkrete øvelser og ideer direkte til undervisning og andet pædagogisk arbejde. For at få det fulde udbytte af håndbogen er det dog nyttigt at læse hele det didaktiske og teoretiske baggrundsmateriale igennem. Ideen med håndbogen er at opbygge en kompetence hos eleverne. Det kan man bedst gøre, hvis den enkelte underviser/pædagog har en grundig forståelse for, hvorfor man bruger en bestemt øvelse, hvilket mål man har med at bruge den, og hvilke tegn man skal se hos den enkelte elev.

Grib Konflikten – om konstruktiv konflikthåndtering i skolen
Af Lotte Christy
Inspiration og vejledning til lærere, pædagoger og skoleledere i hvordan konflikthåndtering kan inddrages i arbejdet med at udvikle det sociale liv i skole og SFO, med det mål at gøre børnene til kompetente unge der selv kan håndtere deres konflikter. Flere konkrete øvelser og undervisningsforløb.
Det Kriminalpræventive Råd 2003. (DC-nr. 37.31)

Indsigt, udsyn og omtanke
Et undervisningsforløb fra SPF hvor Danmarksbilleder/Verdensbilleder indgik i et tre-årigt forløb i 8.- 10. klasse:
Den overordnede målsætning for de tre-års arbejde var bl.a.

 • at skabe betingelser for, at eleverne får indsigt i og mod til at afsøge og udvide deres personlige rum og derved opnår større selvfølelse
 • at opbygge et klasserum og udvikle samværsformer, som både styrker den enkelte elevs selvværd og fremmer ligeværdig læring på tværs af elevernes forskellige forudsætninger, køn, kulturelle og sociale baggrund
 • med udgangspunkt i ovenstående at finde veje, ad hvilke vi sammen med eleverne kan bevæge os fra de personlige rum og klasserummet til et "verdensrum", hvori lyst og vilje til udsyn er en vigtig forudsætning for at opnå indsigt i forskellige samfundsforhold, og hvor målet er at øge elevernes globale forståelse samt deres sociale bevidsthed, såvel over for personer, de omgås daglig som over for fremmede mennesker og fremmede kulturer.

Se EVAM

På sporet af verdensborgeren
Et undervisningsforløb beskrevet i Crit nr. 1 2005/6 af Line Roien og Carsten Skjoldborg
På basis af en artikel af Peter Kemp om Verdensborgeren er her beskrevet et længere forløb for 8-10 kl. til inspiration og efterfølgelse.

Global Island
Et internetbaseret demokrati og dilemmma spil www.globalisland.nu
På den fiktive ø Global Island, udspilles demokratiske processer i hvert af øens fem landes parlamenter. Eleverne lærer gennem spillet hvordan demokratiske processer fungerer, hvordan man selv kan påvirke processerne ved at fremstille sine argumenter forståeligt og overbevisende, hvordan man ved at benytte sin ret til at stemme kan påvirke resultatet, lærer værdien af at indgå kompromiser, samt hvad det betyder at acceptere majoritetens beslutninger.
Global Island er et unikt undervisningsmateriale idet det kombinerer dilemmaspil (der fremmer elevernes faglige tilegnelse) og social interaktion (med andre unge via nettet).
Hvis du eller din klasse vil spille med kan du checke de kommende spillerunder her
Hvad stiller vi op med de 5 mill illegale indvandrere der bor i EU ? Hvordan stopper vi den illegale indvandring ? og hvem skal legalt kunne indvandre til EU i fremtiden ?
Hvordan kan vi bedst bekæmpe fattigdommen i u-lande? Nov 2006
De to spillerunder er financieret af Dansk folkeoplysnings Samråd og Danida. Spillene koordineres og udvikles af redaktør Per Hoff for Mellemfolkeligt Samvirke.

Take Part interaktivt spil på internet/cd-rom
Et procesorienteret spil der sætter fokus på menneskerettigheder, demokrati, forhandling og kommunikation. I spillet bliver deltagerne til aktive beslutningstagere i et fiktivt univers der består af fire Ø-råd på fire øer, et Regionsråd og et Statsråd i et tredjeverdensland. Spillet kan rekvireres som cd-rom (gratis). Sprog: dansk eller engelsk. Udviklet af Statens Pædagogiske Forsøgscenter og Folkekirkens Nødhjælp i samarbejde med Historiefabrikken 2004. Spillet kan frit downloades eller rekvireres på cd-rom.

www.skoleniverden.dk
Ideer til at gøre skolen mere international. Hjemmesiden er udarbejdet for CIRIUS som er en styrelse i Forskningsministeriet. CIRIUS arbejder for at styrke internationaliseringen af alle danske uddannelser. Hjemmeside giver megen inspiration og links til skoler og klassers arbejde med internationale og interkulturelle aktiviteter. Viden, baggrund og forskning samt materiale oversigter, nyttige EU programmer etc.

Demokrati: Dig, mig og vi .
ZAPP jorden rundt nr. 2, 2005 Unge interesserer sig ikke for politik og ved ikke nok til at kunne stemme som 16-årige, mener nogle voksne. Andre synes at unge lærer at være kritiske og tage stilling i skolen, derfor er de modne nok til at stemme når de er 16. Hvad synes du? Temanummeret giver bolden op til diskussion blandt folkeskolens ældste om unge og demokrati. Fakta og undervisningsideer på www.zapp.dk. Red. af Bettina Gram

Den store engelske NGO Oxfam har kaldt deres side om global undervisning for Cool Planet for Teachers. Den indeholder bl.a.et undervisningsforløb om globalt medborgerskab og geografi.

The American Forum for Global Education. Amerikansk side om global undervisning.

Magasin Mellemøsten For et andet indblik i Mellemøsten gennem artikler om unge, kærlighed, mode, går i byen dating etc.af journalister med mellemøstlig baggrund.

www.valgret.dk Skal 16- og 17-årige ha’ stemmeret? Hvorfor – eller hvorfor ikke?
På siden kan man finde viden og holdninger om valgretsalderen. Unge har også mulighed for selv at komme til orde. Man kan bestille pjecer, se videoklip og få inspiration til hvordan man selv tager debatten, fx igennem mini-rollespil. Siden er udarbejdet af Dansk Ungdoms Fællesråd som har udgivet materialer og rollespil om 16-års valgret, et materiale der indeholder lovgrundlaget, forskellige holdninger til en nedsat grænse for valgret, andre aldersgrænser for unge, eksempler fra andre lande og eksempler på unges indflydelse. Find materialer på www.duf.dk under “Materialer” og “Nationalt”.

www.ungtinget.dk Folketingets børne- og ungdomsportal hvor du finder Grundlovens tekster og andet relevant materiale om folkestyret i Danmark. Desuden en beskrivelse af spillet “Politiker for en dag” hvor elever i 8. og 9. klasse kan komme på besøg på Christiansborg og via et rollespil opleve det politiske liv.

www.leksikon.org Siden rummer beskrivelse af forskellige former for og opfattelse af demokrati. Siden er produceret med udgangspunkt i det norske Pax-leksikon.

www.folkestyre.dk En hjemmeside hvor man kan finde argumenter for og imod direkte demokrati. Bag siden står foreningen for direkte demokrati der bl.a. går ind for flere folkeafstemninger.

www.folketinget.dk Folketingets hjemmeside med information om folketingets arbejde, dagsordener, referater og bilag. Siden har link til fx tv fra folketingssalen. Siden har link videre til partiers hjemmesider.
www.aiu.dk Kig ind på AvisNET som er et undervisningssite om aviser og medier. Under de forskellige menupunkter kan du finde materialer og opgaver på forskellige niveauer.
Via AvisNET er det muligt for skoler, undervisere, elever og studerende at benytte sig gratis af nyhedstjenesterne Ritzaus og POLFOTO.

Se resten af bladet om medborgerskab på www.ufe.dk

Til top