På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Klima- undervisningsideer til overbygning

Inspiration til at arbejde med klima

ideer samlet af Lone Kaplan og Ellen Farr

1. Indledning
Klimatemaet er oplagt til både dansk, geografi, biologi , fysik, kemi og samfundsfag.
Det er op til den enkelte lærer, om man vil udvælge enkelte elementer eller tage hele temaet i klassen, i grupper eller som projektarbejde.
Hvis du ikke har selv har en geografi-faglig baggrund, kan du hente hjælp fra denne gennemgang:
Filip Madsens: Når klimaet forandres, forandres vilkårene for natur og mennesker
http://www.groentflag.dk/media/373581/et_ton_mindre_uv_forl_b_geografi.pdf
http://skole.unicef.dk/artikler/nyt-undervisningsmateriale-om-klima
UNICEF Danmarks nye undervisningsmateriale om børns rettigheder i en verden med klimaforandringer UNICEF Danmarks nye undervisningsmateriale om børns rettigheder i en verden med klimaforandringer
Det er muligt at trække informationer ud, fx til en power point præsentation.

2. Start på temaet:
Her er ideer til, hvordan man kan starte temaet i klassen. Det giver en mulighed for at finde ud af, hvad eleverne ved – og få begreber og definitioner systematiseret.
 
Brainstorm- Associationer
Eleverne nævner alle de ord, de forbinder med klima.
Skriv alle ord på tavlen.
Sorter ordene, så de deles op
a) Klimatyper, fx tempereret, subtropisk osv
b) Vejrforhold, fx sne, regn, solskin osv
c) Klimaforandringer, temperaturstigninger, orkaner, el nino osv
d) Årsager til klimaforandringer, fx for meget CO2, huller i ozonlaget osv
e) Konsekvenser af klimaforandringer, oversvømmelser, tørke osv.
f) Suppler med flere ord i hver gruppe.
Eleverne udvælger nu de ti klimaproblemer, som de mener er vigtigst at arbejde videre med. Alle fordeler 10 point hver.
De kan enten give 1 eller flere point til de begreber, de finder vigtigst.
De problemer, som får flest points sammenlagt på klassebasis, bliver dem klassen arbejder videre med.
Prøv at lade klassen hægte ordene sammen fx i en årsagskæde eller en ond cirkel.

(øvelse slut)

3. Klima i forandring -
Lad eleverne læse om klimaforandringer:

  • temperaturstigninger,havstigninger, oversvømmelser, afsmeltning af gletcher.
  • For hver af ændringerne diskuteres med eleverne, hvilke områder på verdenskortet klimaændringen har betydning.
  • Lad eleverne se på verdenskort. Brug fx kortene fra Verdensvejr på www.dmi.dk
  • Hvilke lande / landområder berøres af havstigninger? - brug fx kortet med niveauforskelle
  • Tegn ind på et verdenskort, hvor havene stiger, og hvilke øer og kyster der især berøres.
  • Tegn fx temperaturstigninger ind på et verdenskort.
  • Hvor vil temperaturstigningerne betyde en udbredelse af ørken?
  • Hvilke lande rammes hårdest af temperaturstigninger?
  • Hvor er der størst risiko for oversvømmelser fra floder og nedsmeltning af sne fra høje bjerge?
  • Her er nogle faktuelle oplysninger, hentet på DMIs hjemmeside om det globale klima.

Det er vigtigt at have en fælles baggrundsviden om klimaet for at sætte det i relation til menneskers vilkår.

Den globale vandstand er steget og stigningshastigheden vokser.
Fra 1961 til 2003 var den i gennemsnit ca. 1,8 millimeter pr. år, mens den for
de sidste 11 år af perioden (1993-2003) var vokset til ca. 3,1 millimeter pr. år.
Iskapper og bjerggletschere smelter mange steder, hvilket idrager til
vandstandsstigningen globalt.
Snedækket på den nordlige halvkugle er aftaget med omkring 5% siden 1966.
Temperaturen er steget i permafrostområder og det maksimale område, som
er dækket af permafrost, er reduceret med 10% på den nordlige halvkugle.
Der er udbredt reduktion i antallet af frostdage på mellembreddegrader og
en stigning i antallet af varme ekstremer, fx var varmebølgen over store dele
af Europa i 2003 exceptionelt varm: 1,4°C over den hidtil varmeste sommer.
Der er målt stigende vindhastigheder på mellembreddegrader på begge
halvkugler. Satellitdata viser, at det årlige gennemsnit af arktisk havis er
aftaget med ca. 3% pr. årti siden 1978. Om sommeren er udbredelsen af arktisk
aftaget med 20% siden 1978.
Afsmeltning af den grønlandske iskappe har bidraget med ca. 0,20 millimeter pr.
år til den globale vandstandsstigning, mens det er mere usikkert, hvad der sker
ved Antarktis.
Der er blevet flere perioder med tørke.
Der er generelt blevet mindre nedbør over land fra 10 til 30°N efter 1970,
mens der er øget nedbør på højere bredder på begge halvkugler. Antallet af
kraftige nedbørepisoder er øget, også i områder, hvor den totale nedbør er reduceret.
Der er ingen klar tendens i antallet af tropiske orkaner, men satellitdata siden
1970'erne viser en global tendens hen imod kraftigere og længerevarende orkaner.

Hentet på DMI - se updates

Se evt de aktuelle informationer om klimaet globalt på: http://www.takepart.com/flashcards/what-is-climate-change

Vis eleverne DMI’s hjemmeside, afsnittet om klima http://www.dmi.dk/dmi/index/klima.htm
Se specielt på tegningen under Klima i forandring, hvilke processer, der påvirker klimaet.
Dette område er særlig interessant, hvis temaet kobles sammen med geografi, fysik og kemi.

Hjemmesiden indeholder følgende oplæg, der alle drejer sig om klimaets indflydelse på folks dagligdag. Gennemgå dem sammen med eleverne – eller del klassen i tre grupper, som behandler hver sit oplæg og fremlægger for de andre.

4. Klimaet truer – reportage
Find reportager og artikler på nettet om forskellige lande vælg feks lande fra forskellige klimazoner. Læs om forskellige gruppers livsvilkår i de enkelte lande – og deres afhængighed af klimaet.
Kilder: http://viden.jp.dk/videnbank/landefakta/ her findes basale landeinformationer
http://www.duda.dk/Temaer/klima/klima.html

Lad eleverne arbejde med reportager og  artikler og se feks videoer ffra filmstriben fra forskellige lande
Lad dem indkredse på hvilken måde klimaet påvirker forskellige befolkningsgruppeog hvilke løsningsmuligheder/behov, de har:
Fastboende landbrugere
Klimaflygtninge
Krigsflygtninge
Hyrdefolk

5. Børn og unger er også klimaflygtninge

Børn er ofre – og de bliver ofte brugt, når man skal skabe opmærksomhed omkring
katastrofer og indsamlinger, fordi det berører os alle meget.
Det er vigtigt at snakke med eleverne om hvordan konkrete eksempler påvirker dem.
Hvad føler vi, når et liv som er blevet påvirket bliver beskrevet?
Fx vrede, afmagt, medlidenhed, empati, afsky, social indignation, beslutsomhed, …………….
Hvad kan vi bruge de følelsesmæssige reaktioner til?
Hvad betyder det enkelte menneskes historie i forhold til de generelle problemstillinger?
Hvad sker der, når pressen bringer os tæt på en enkelt menneske?
Hvordan kan vi agere?
http://skole.unicef.dk/artikler/nyt-undervisningsmateriale-om-klima
http://www.bu-net.dk/faglige-temaer/born-og-klima.html her findes ideer til websteder hvor man kan hente informationer om klimapåvirkninger

6. NGO indsatser
Søg på forskellige ngoer: Greenpeace, Unicef, Red Barnet, Ibis, FKN, Care etc
Hvilke indsatser bliver gjort?
Hvem gør hvad?
Gør rede for, hvordan lokale eller internationale NGOer arbejder.
Nødhjælp eller langsigtet udviklingsstøtte – hvad er forskellen?
Hvornår er der brug for det ene? – og det andet?
Hvordan skal det prioriteres?

7. Ideer til undervisning
De forskellige klimaproblemer kan behandles via forskellige øvelser og diskussioner.
1. Gruppeøvelse – rollespil:
Lad mindre grupper af elever optræde som repræsentanter for lokale befolknings
grupper og danske NGOer. Forsøg at komme frem til prioriterede indsatsområder
og projekter.
2. Holdningsøvelse:
Find tre løsningsmodeller og marker de tre hjørner i klassen med hver deres
løsningsforslag – det fjerde hjørne er ”ved ikke” eller anden løsning.
Lad eleverne vælge hjørne og argumentere for deres valg.
Lad eleverne flytte sig, hvis de skifter mening.
3. Argumentationsøvelse:
Hvilke typer af argumenter kommer frem?
Hvilke påstande er der?
Hvilke strategier har eleverne brugt for at overbevise dem, der ikke har taget stilling?
4. Debatøvelse:
Diskussion om handlingsmuligheder i grupper eller fælles.
Bed eleverne argumentere for
a) Hvad kan vi gøre internationalt?
b) Hvad kan en nation gøre, fx Danmark?
c) Hvad kan en organisation gøre, fx Folkekirkens Nødhjælp?
d) Hvad kan en skole gøre?
e) Hvad kan det enkelte menneske gøre?
5. Skriv et læserbrev:
Bed eleverne om at lave et læserbrev med udgangspunkt i et af problemerne
Se evt Kopiark 8 i Røde Kors’ publikationen talk KLIMA, som kan bestilles i klassesæt på  
http://dennisrk.dk/sw51548.asp  
6. Eller skriv en artikel
Hent evt hjælp i www.avisnet.dk
Skriv fx om koblingen mellem klimaændringer og konsekvenser og vores livsstil.
Der er ingen facitliste, men den kunne handle om:
Har vi danskere et ansvar? Fx for klimaflygtninge-problematikken og ulandsproblematikken i det hele taget, vores adfærd omkring miljøet, handelsrestriktioner i de rige lande, ulandsbistand, flygtningepolitik…………
7. Arbejd kreativt med klima og mennesker i ulande
Klik på Klimakaravanens Red jorden multimediepræsentation – og lav din eget bidrag, fx et digt/ rap, en multimediepræsentation/collage
Læs evt disse digte til inspiration http://www.1tonmindre.dk/digte.asp?m=8
8. Få besøg af en gæstelærer
Kontakt Folkekirkens Nødhjælp eller en anden NGO og få een til at komme ud til klassen, som har erfaringer med klimapåvirkning, naturkatastrofer mm.

10. Klima – Tag stilling/Dilemma.
Diskutér dilemmaer om mennsker og miljø
hvis du fx er en nomade, der har geder, som æder af træerne,
eller du er en landmand nær regnskov, der vil have mere jord til opdyrkning
eller en hotelejer eller turistfører, som vil have bæredygtig turisme og vil se
på sjældne planter og dyr,
eller en savværksejer, der vil have træ til møbler eller byggeri,
eller en oliefirma, der vil bore – og som forurener skoven
eller …………….
Hvilke konsekvenser har det for klima, natur og mennesker?
Lad eleverne komme med flere eksempler på dilemmaer, som har forbindelse med temaet.

Feks Hvordan vil du helst være med til at begrænse klimaforandringer?
Find flere muligheder, fx
Lade være med at rejse med fly på ferie
Få jord-, sol- og vindenergi til opvarmning osv
osv


Links
Vi forslår, at I linker direkte til disse sider om klima, hvor der er mange ideer at hente.
Mange klimaartikler
http://www.redbarnet.dk/Inspiration.aspx?ID=958

http://viden.jp.dk/klima/undervisning/temaartikler/
Talk KLIMA – et nødvendigt debatindlæg
http://dennisrk.dk/sw51548.asp Dansk Røde Kors
EMU Klima og miljø for 7.-10. Klasse
http://www.emu.dk/elever7-10/projekter/klima_miljo.html  
Klimaundervisning – UVM og Dansk Naturvidenskabsformidling
http://klimaundervisning.dk
http://climate.nasa.gov/evidence/
http://www.breakingnews.com/topic/weather/