Didaktikovervejelser  
Diskussioner  
Kildekritik  
   Links  
Materialer  
Projektopgaver  
Tip en 13'er  
 

 

 

 

Didaktiske overvejelser 

Her følger nogle didaktiske overvejelser udarbejdet af faglærere, der har erfaring med inddragelse af IT i undervisningen. Deres kommentarer og forslag til dette temas anvendelse i forskellige fag på de gymnasiale ungdomsuddannelser er i to dele:  

1. Slaveri-temaets anvendelse på hhx og htx 
2. Slaveri-temaets anvendelse i det almene gymnasium og på hf 

 

Nutidens slaver – fanget af gæld i Nepal - anvendelse på hhx og htx

Af Gitte Larsen
Projektleder og underviser i samfundsfag, international økonomi og engelsk, IT-College Denmark, Grenå

Nutidens slaver er som tema velegnet til samtidshistorie niveau B på HHX og samfundsfag niveau B på HTX. I samtidshistorie kan temaet belyses med en historisk tilgangsvinkel og i samfundsfag kan der fokuseres på nutidens økonomiske og sociale levevilkår for en stor del af verdens befolkning. Temaet tager udgangspunkt i en diskussion af slaveriets historie i Danmark og i imperialismens fodspor. Samtidig eksemplificeres slaveriets status i nutiden ved at inddrage kamayaiernes historie og nuværende situation i Nepal.

Samtidshistorie niveau B på HHX.
I samtidshistorie er det obligatorisk at inddrage IT og udvikle elevernes kildekritiske kompetence. Hertil er materialet om nutidens slaver særdeles velegnet. Det er muligt at belyse samspillet mellem samfundshistorisk udvikling og det enkelte individs handlingsbetingelser og konsekvenser. Baggrund og fakta behandler historiske problemstillinger forbundet med slaveri, startende med de danske fæstebønder og frem til FN’s rolle i kampen mod slaveri. Dette gør materialet velegnet til et introduktionsforløb i slaveriets baggrund og historie. Dernæst er det oplagt at inddrage materialet fra Nepal i en komparativ analyse, evt. med det danske fæstebondesystem. Derved kan man i samme tema efterkomme kravet om fagplanens 3 tidsperioder og evt. selv vægte en enkelt. Temaet er velegnet til et tværfagligt forløb med International økonomi, hvor det er muligt at vælge en specifik tidsperiodes produktionsforhold. Materialet giver rig mulighed for at arbejde med kamaiya-systemet og gældsslaveri som case. Under Case findes en række interviews artikler som tager udgangspunkt i det nepalesiske hverdagsliv, unge gældslavers syn på deres livssituation og specifikt pigers liv. Hvis der ønskes en tilgangsvinkel i de politiske beslutningsprocesser i Nepal som arbejder for at ophæve slaveriet indeholder synspunkter en række artikler fra organisationer og politikere i Nepal. Metode og materialer inddrager vigtigheden af et kildekritisk syn på temaet og stiller samtidig spørgsmål ved slavebegrebet. Flere af de samfundshistoriske problemstillinger som nævnes i metode og materialer er velegnede som emne til en 3 års opgave, f.eks. tvangsarbejde, kvinders stilling, handel med mennesker, feudalsystemet, kastesystemet og selvfølgelig slaveri.

Forslag til supplerende temaer for undervisningsforløb i samtidshistorie niveau B. Alle forløb tager udgangspunkt i materialet fra MS’ side, suppleret med lærerens egne materialer:

bulletDen politiske historie i Nepal. Mål: at eleven kan redegøre for sammenhængen mellem kolonisation og politisk udvikling i Nepal. Ikke-europæisk/nordamerikansk historie tilgodeses hermed. Metode: introduktionsforløb i kildekritisk anvendelse af historiske kilder, samt introduktionsforløb til imperialisme og neo-imperialisme. Inddrag evt. materiale fra demokrati temaet på MS’ side. Udarbejdelse af projektopgave. Case: kastesystemet i Nepal.
bulletFæstebonden – med vægt på historisk udvikling. Mål: at eleven kan få en forståelse for mennesket som afhængig eller uafhængig i forhold til omgivelserne. Case: gældsslaver. Metode: introduktionsforløb til den danske fæstebondes historie, samt paralleller til nutiden. Projektforløb med besøg på relevant dansk museum, evt. Gl. Estrup, landbrugsmuseum.

Samfundsfag niveau B på HTX.
På samfundsfag B er det vigtigt at eleven bliver i stand til at forstå sammenhængen mellem det enkelte individs handlemuligheder og den samfundsmæssige udvikling. Nutidens slaver kan som tema anvendes til at belyse levevilkår under politiske og kulturelle forhold, da der samtidig skal være et internationalt perspektiv på op til flere forløb er der her god mulighed for at integrere flere forhold i samme tema. Udgangspunktet i samfundsfag kan ikke være den historiske udvikling i Nepal eller slavebegreb. I stedet bør et undervisningsforløb tage udgangspunkt i nutidens internationale politiske problemstillinger, som gældsslaveri er et eksempel på. Baggrund og fakta introducerer via en række artikler, de samfundsfaglige problemstillinger der er knyttet til slaveri. Herunder menneskerettigheder, kulturelle forskelle, analfabetisme, de internationale organisationers rolle, politiske og økonomiske systemer. Der er mulighed for at gå dybere i Nepal som case ved at inddrage beskrivelserne under case og artiklerne under synspunkter. Hvis temaet skal indgå i et samfundsfagligt pensum på HTX bør fokus være på de økonomiske og politiske forhold som foranlediger tvangsarbejde og gældsslaver, frem for sociologiske forklaringer. Metode og materialer introducerer kildekritisk anvendelse af Internettet og samfundsfaglige kilder.

Forslag til supplerende temaer for undervisningsforløb i samfundsfag niveau B. Alle forløb tager udgangspunkt i materialet fra MS’ side, suppleret med lærerens egne materialer:

bulletMenneskerettigheder- med vægt på FN’s rolle efter 1945. Mål: at eleven kan redegøre for FN som internationale organisation og FN’s rolle i udviklingen af menneskerettighedserklæringen i verdenssamfundet. Case: kamayia-systemet med fokus på omstillingen til et frit menneske. Inddrag evt. det politiske systems ansvar for en vellykket overgang til et frit arbejdsmarkeds system. Metode: introduktionsforløb til FN og menneskerettighederne, inddrag evt. amnesty international. Projektforløb med afsluttende mundtlig præsentation, understøttet af IT-præsentationsværktøj. Inddrag foredragsholder fra det levende ord.
bulletFattigdom i EU- med fokus på handel med mennesker! Mål: at eleven bliver i stand til at perspektivere den udnyttelse af mennesker i det europæiske samfund, som er intensiveret siden murens fald. Case: handel med kvinder og børn fra Østeuropa, evt. specifikt sexindustrien i Danmark. Metode: videregående forløb med gennemgang af de økonomiske og politiske forandringer i Østeuropa som har tvunget mange mennesker ud i fattigdom. Diskussionsoplæg til menneskerettigheder og straf for krænkelse her af. Inddrag talmateriale som analyse grundlag.

 

Nutidens slaver – fanget af gæld i Nepal - anvendelse i det almene gymnasium og på hf

Af Torben Jakobsen
Underviser i historie og idræt på Lemvig Gymnasium, samt redaktør på Historiesiden, Historie på Fagenes Infoguide og Historie på EMU

"Når man siger slaveri, tænker de fleste på uhumske skibe stuvet fulde med sultne og forkomne afrikanere på vej til pisk og hårdt arbejde i den nye verdens plantager. Men slaveri lever i mange afskygninger i dag i det meste af verden. Kamaiyerne i Nepal var endt i slaveri, fordi de ikke havde andet alternativ".

Så præcist formuleres dette temas indhold.

I dette tema kan man udover forholdene i Nepal også arbejde med slaveri generelt og få en kort indføring i det danske fæstebondesystem. Temaet kan anvendes på flere måder i historie/samfundskundskabsundervisningen: Som et ikke-europæisk emne i historie, som analyse af forskellige former for slaveri, som eksempel på forskelle og handlemuligheder mellem individer i forskellige kulturer og sociale forhold. Materialet er righoldigt og kan stå alene – dog ikke oplysningerne om det danske feudale system som skal suppleres for at være dækkende.

IT’s muligheder udnyttes godt i temaet, f.eks. ved konsekvent brug af hyperlinks hvor man kan klikke og hente yderligere information, samt ved at materialet er tydeligt og logisk opdelt så man selv bestemmer hvilken rækkefølge man vil anvende. Det omfattende stof giver dermed gode muligheder for både undervisningsdifferentiering og for at materialet kan anvendes i de tre forskellige læringsrum:

bulletI Undervisningsrummet hvor læreren er formidler kan man f.eks. samle centrale pointer om de forskellige former for slaveri fra det righoldige materiale og præsentere det for eleverne på tavle eller storskærm (hvis man da ikke foretrækker at lade eleverne selv samle disse oplysninger). Det er forholdsvis let tilgængeligt stof som vil være velegnet i 1g/1HF – ikke mindst som små elevoplæg om årsagerne til de forskellige former for slaveri. 
bulletI Træningsrummet, hvor læreren stiller opgaver kan man f.eks. lade eleverne øve sig med "Tip en 13’er", dvs. de 13 arbejdsspørgsmål som findes til temaet under "Metode og materialer". 
bulletEndelig er der også gode muligheder for at eleverne kan fordybe sig i Studierummet, hvor læreren optræder som konsulent, f.eks. ved at tage udgangspunkt i de forslag som ligger under "Diskussioner" og under "Projektopgaver". Det hele kan evt. samles af eleverne i en PowerPoint præsentation eller ved at klassen laver sin egen hjemmeside om slaveri før og nu. Se vejledning hertil på EMU’en: www.emu.dk/gym/it/skolenshjemmes/skolenshjemmeside.html.

Temaet kan på en inspirerende måde indfri kravet om globale perspektiver i historieundervisningen efter 1945, f.eks. ved at sammenligne de kulturelle og geografiske forskelle på slaveri og inddrage aktuelle debatemner som eksport af kvinder til sex-industrien i Danmark og andre i-lande.