Didaktikforslag  
Diskussioner  
Fotos  
   Kildekritik  
   Projektopgaven  
Spillet om maden  
  Søg videre  
Tip en 13'er  

 

 

 

 

Didaktiske overvejelser

Her følger nogle didaktiske overvejelser udarbejdet af faglærere, der har erfaring med inddragelse af IT i undervisningen. Deres kommentarer og forslag til dette temas anvendelse i forskellige fag på de gymnasiale ungdomsuddannelser er i to dele:  

1. WTO-temaets anvendelse på hhx og htx 
2. WTO-temaets anvendelse i det almene gymnasium og på hf 
WTO - det globale supermarkeds anvendelse på hhx og htx 

Af Gitte Larsen
Projektleder og underviser i samfundsfag, international økonomi og engelsk, IT-College Denmark, Grenå

WTO – det globale supermarked er som tema velegnet til International økonomi, niveau B på HHX, samt samfundsfag, niveau B på HTX. Temaet kan desuden inddrages i valgfaget international teknologi og kultur, niveau C på HTX og i tværfagligt samarbejde med Teknologi. WTO som tema fokuserer på faktuel viden om WTO med inddragelse af en række relevante cases, bl.a. patentbeskyttelse, banankrigen og teknologiaftalen. Siden gennemgår WTO’s forskellige aftaler på en overskuelig måde og introducerer samfundsfaglige problemstillinger i forbindelse med aftalerne, såsom forhold mellem I- og U lande, handelshindringer og Verdensbankens arbejde.

International økonomi niveau B på HHX.
WTO bør være obligatorisk i henhold til bekendtgørelsen for International økonomi. Materialet kan inddrages i introduktionsforløb om internationalt handelssamarbejde, samt EU’s rolle her i. Emnet ligger udenfor mange elevers erfaringsområde, derfor kan det anbefales at tematisere undervisningen, således at teorien altid indføres i konkrete sammenhænge, ved brug af cases. Materialet til WTO temaet er velegnet til projektarbejdsformen og casebaserede undervisningsforløb. Den grundlæggende introduktion til samfundsfaglig teori og faktuel viden bør læreren stå for, fortrinsvis pga. det høje abstraktionsniveau. Baggrund og fakta indeholder en række aktuelle artikler om aftaler, internationale organisationer og historisk baggrund som egner sig til elevernes selvstudie i et projektforløb. Synspunkter sætter fokus på WTO i Danmark, Europa, U- landene og den internationale scene. Under hvert underemne kan man læse forskellige organisationers, politikeres, private personers syn på WTO's rolle i verden i dag. Flere af artiklerne er velegnede til forløb med fokus på kulturforskelle, globalisering og verdensøkonomi. Synspunkter og metode og materialer indeholder en del gode artikler, diskussionsforslag og fotos som inspiration til det valgfrie forløb eller den større skriftlige opgave på 3 år.

Forslag til supplerende temaer for undervisningsforløb i International økonomi niveau B:

bulletDet globale EU. EU’s udenrigshandel i et internationalt perspektiv. Mål: at eleven opnår forståelse sammenhængen mellem de økonomiske og politiske spilleregler på verdensmarkedet og EU’s rolle her i. Metode: klasseundervisning i videregående forløb i WTO, internationale aftalers opståen og udvikling. Inddragelse af udenrigspolitiske teorier. Elevarbejde med statistik og supplerende talmateriale som kan belyse udenrigshandlen mængde og værdimæssigt.
bulletØkonomisk udvikling i I - og U – lande. Mål: at eleven kan redegøre for sammenhængen mellem økonomisk udvikling og samfundsmæssig udvikling. Case: Qatar forhandlingerne. Metode: Komparativ analyse. Introduktionsforløb til handelsaftalers betydning for økonomisk udvikling. Projektbaseret undervisning, talmateriale, levevilkår sammenligninger. Inddrag evt. foredragsholder fra det levende ord.
bulletLandbrugsstøtte i EU, skjult protektionisme? Mål: at eleven kan redegøre for sammenhængen mellem afsætningsforhold og nationale interesser. Case: Banankrigen. Metode: introduktionsforløb til told og handelsaftaler og afsætningsteori. Derefter projektarbejde, besøg i det danske landbrug.

Samfundsfag niveau B på HTX. International teknologi og kultur niveau C på HTX.
I henhold til bekendtgørelsen skal internationale forhold og økonomi indgå i samfundsfag B. Baggrund og fakta materialet indeholder en række artikler med faktuelle informationer og historisk baggrund for WTO og det internationale handelssamarbejde, herunder EU, IMF og Verdensbanken. Materialet kan med fordel benyttes i et casebaseret forløb, hvor der skal indgå en del faktuel viden. Det er nødvendigt for læreren selv at supplere med materiale til samfundsfaglig teori på området. Synspunkter sætter fokus på WTO i Danmark, Europa, U- landene og den internationale scene. Under hvert underemne kan man læse forskellige organisationers, politikeres, private personers syn på WTO’s rolle i verden i dag. Flere af artiklerne er velegnede til forløb med fokus på kulturforståelse og sammenhængen mellem international økonomi og politisk styring i både samfundsfag B og international teknologi og kultur i niveau C. Her sættes der spørgsmål ved WTO’s rolle for både I – landene og især U – landene. Da der på HTX lægges op til projektarbejde og tværfaglighed i alle fag er det oplagt at arbejde projektorienteret med cases, evt. i et tværfagligt samarbejde med teknologi. F.eks. er internationale patenter indenfor det teknologiske område er i dag næsten lukket land for U- landene, dette fremgår også af materialet i baggrund og fakta. For at opnå et holistisk syn på økonomisk handel kan temaerne med fordel inddrage kulturforståelse og et historisk perspektiv. Cases indeholder allerede problemstillinger som kan bruges i et projekt/case forløb. Her er samlet informationer, diskussionsoplæg og links som eleverne direkte kan anvende til f.eks. udarbejdelsen af en skriftlig opgave. Temaerne kan suppleres med diskussioner og fotos fra metode og materialer.

Forslag til supplerende temaer for undervisningsforløb i samfundsfag B og international teknologi og kulturforståelse, samt forslag til tværfaglige temaer med teknologi på 2 år. Alle forløb tager udgangspunkt i materialet fra MS’ side, suppleret med lærerens egne materialer:

bulletEU og internationalt økonomisk samarbejde. Mål. At eleven opnår et grundlæggende kendskab til Danmarks og EU's rolle i det internationale økonomiske samarbejde. Metode: Artikler fra baggrund og fakta til introduktionsforløb i WTO og de forskellige aftaler, samt Danmark i WTO under synspunkter. Inddrag evt. økonomisk teori. Case: tekniske handelshindringer (kontrol i fisk).
bulletDet globale marked. Mål: at eleven udbygger sin viden om markedsmekanismerne på det internationale marked, herunder forskelle mellem I- og U lande med fokus på de tidligere kolonier i Afrika og Sydamerika. Case: handel med landbrugsvarer, anti-dumping reglerne. Metode: introduktionsforløb til WTO. Inddrag evt. økonomisk teori om globalisering og multinationale interesser.
bulletBørnearbejde. En "blød" handelshindring. Mål: at eleven får forståelse for og viden om de produktionsforhold hvorunder industrivarer fra den tredje verden produceres. Herunder inddrages levevilkår og kulturforskelle. Case: H&M, et firma med moral – eller smart salgsfidus? Metode: projektforløb med inddragelse af materialet fra temaet WTO og Nutidens slaver. Opsøgende arbejde med interviews hos H&M eller andre virksomheder, som kræver deres varer produceret uden brug af børnearbejde. Evt. forbrugerundersøgelse.

Tværfagligt samarbejde med teknologi.

bulletBioteknologisk udvikling set i et samfundsmæssigt perspektiv. Mål: at eleven opnår evne til at redegøre for og diskutere sammenhænge mellem bioteknologisk udvikling i I -landene og de samfundsmæssige konsekvenser i U- landene. Case: super majsen under metode og materialer. Metode: introduktionsforløb i samfundsfag til WTO og produktionsmekanismerne på et "frit" marked, samt forløb i kildekritisk anvendelse af Internettet. Derefter opfølgning i teknologi på udviklingen i bioteknologi rettet mod landbruget og udarbejdelse af produkt(samarbejde med biologi og/eller kemi), afsluttes med projektrapport. Inddrag evt. oplægsholder fra det levende ord.
bulletPatenter. Mål: at eleven opnår forståelse for de indbyggede konflikter som ligger bag TRIPS aftalen og konsekvenserne for de fattige lande, samt kan redegøre for sammenhængen mellem teknologisk og økonomisk samfundsudvikling. Case: Medicin. Patenter og patienter. Metode: introduktionsforløb i samfundsfag til WTO og TRIPS aftalen og patentsystemet. Derefter opfølgning i teknologi på udviklingen i medicin industrien og produktionsforholdene. Evt. produkt i samarbejde med kemi, evt. besøg på Novo Nordisk eller anden medicinalvirksomhed.
bullet 

WTO - det globale supermarkeds anvendelse i det almene gymnasium og på hf

Af Torben Jakobsen
Underviser i historie og idræt på Lemvig Gymnasium, samt redaktør på Historiesiden, Historie på Fagenes Infoguide og Historie på EMU.

Under "Baggrund" redegøres for den historiske baggrund for WTO fra 1947 og frem til i dag. Hele tiden med gode muligheder for at få nøglebegreber og begivenheder uddybet. Danmarks forhold til og interesse i WTO forklares og suppleres med synspunktmateriale fra forskellige politiske partier og erhvervsinteresser.
Under Cases er der bla. en tankevækkende gennemgang af "banankrigen", dvs. konflikterne efter at EU indførte told på bananer i 1992. Her kommer vi også grundigt rundt i baggrunden for EU's handelspolitik.

Temaet kan anvendes på flere måder i Samfundskundskab. F.eks. i forbindelse med det obligatoriske forløb om dansk økonomi, hvor man her kan finde gode eksempler på de internationale sammenhænge dansk økonomi skal ses i og hvordan de har udviklet sig siden 2. verdenskrig. Temaet kan også anvendes som et af de valgfrie emner i samfundskundskab eller som en del af et økonomi-politik forløb i historie efter 1945.

IT's muligheder udnyttes godt, f.eks. ved konsekvent brug af hyperlinks hvor man kan klikke og hente yderligere information, samt ved at materialet er tydeligt og logisk opdelt så man selv bestemmer hvilken rækkefølge man vil anvende. Det omfattende stof giver dermed gode muligheder for både undervisningsdifferentiering og for at materialet kan anvendes i de tre forskellige læringsrum:

bulletI Undervisningsrummet hvor læreren er formidler kan man f.eks. samle centrale pointer om WTO's baggrund fra det righoldige materiale og præsentere det for eleverne på tavle eller storskærm (hvis man da ikke foretrækker at lade eleverne selv samle disse oplysninger). Det er forholdsvis tungt stof som nok ikke er velegnet i 1g/1HF men snarere senere i forløbet. 
bulletI Trænings-rummet, hvor læreren stiller opgaver kan man f.eks. lade eleverne øve sig med "Tip en 13'er", dvs. de 13 glimrende arbejdsspørgsmål som findes til under "Metode og materialer". 
bulletEndelig er der også gode muligheder for at eleverne kan fordybe sig i Studierummet, hvor læreren optræder som konsulent, f.eks. ved at bruge det forslag som ligger under "Projekt-opgaven". Her er der helt konkrete forklaringer og eksempler på de dele der bør indgå i et godt projekt: Diskussion, analyse og beskrivelse. Dette kan suppleres med analyser af de fotografier af handelssituationer som også findes under "Metoder og materialer". Det hele kan evt. samles af eleverne i en PowerPoint præsentation eller ved at klassen laver sin egen hjemmeside om WTO og Danmark. En vejledning hertil kan læses på EMU'en: www.emu.dk/gym/it/skolenshjemmes/skolenshjemmeside.html

Under temaet er der også forslag om at klassen kan skrive et læserbrev om fordele og ulemper ved WTO - det kunne også være en god afslutning på et undervisningsforløb. Det er motiverende for eleverne at se egne formuleringer på nettet. Her er der desuden en oplagt mulighed for tværfagligt samarbejde med dansk. Man kan aftale at lade en dansk stil handle om WTO og formen være et læserbrev som foreslået her. Bedømmelsen af det faglige indhold i historie/samfundskundskab kan derefter ske ved at eleverne to og to bedømmer hinandens læserbreve når de er fremkommet på webstedet med læreren som konsulent i tvivlsspørgsmål.