Den første dag  
Didaktikovervejelser 
Diskussioner  
Kildekritik  
Kulturforskelle  
Kulturforståelse  
Links  
Materialer  
Projektopgaver   
Ungdomshuset    
 

 

 

 

Didaktiske overvejelser 

Her følger nogle didaktiske overvejelser udarbejdet af faglærere, der har erfaring med inddragelse af IT i undervisningen. Deres kommentarer og forslag til dette temas anvendelse i forskellige fag på de gymnasiale ungdomsuddannelser er i to dele:  

Demokrati-temaets anvendelse på hhx og htx 
Demokrati-temaets anvendelse i det almene gymnasium og på hf 

Demokrati- Danmark set med andre øjne's anvendelse på hhx og htx

Af Gitte Larsen
Projektleder og underviser i samfundsfag, international økonomi og engelsk, IT-College Denmark, Grenå

Demokrati- Danmark set med andre øjne er som tema særdeles velegnet til samfundsfag niveau C og B på HTX, samt samfundslære niveau D og C på HHX. Begge uddannelser kan med fordel integrere materialets engelsksprogede del i tværfaglige projekter med engelsk.

Hvis temaet afvikles i et tværfagligt forløb med engelsk er der mulighed for at inddrage punktet Gæsterne, synspunkter fra 8 udenlandske unge som kommer fra forskellige lande med nye demokratier. Dette materiale er udarbejdet på engelsk og indeholder en grundig sproglig understøttelse med story outline, videoklip og Glossary.

Samfundslære på niveau D og C, HHX.
I henhold til bekendtgørelsen skal demokrati og andre samfundssystemer indgå i samfundslære på både D og C niveau. Temaet demokrati kan derfor både læses som et introduktionsforløb under politiske forhold eller som et tværgående projekt- på tværs af området politiske forhold, af fagets områder og/eller evt. tværfagligt med andre fag.

Materialet kan på D-niveau anvendes uden den internationale perspektivering. Baggrund og fakta indeholder udmærkede beskrivende artikler om samfundsfaglige grundbegreber som folkestyre, nærdemokrati, tredeling af magt o. lign. med links til relevante offentlige websider. Artiklerne er velegnede til D og C niveau i samfundslære på HHX. Punktet indeholder desuden diskussionsoplæg indenfor relevante problemstillinger på området, såsom menneskerettigheder, stemmedeltagelse, myter, kvinders stemmeret, kulturforskelle og kulturforståelse, nærdemokrati og nye demokratier. Emnerne giver mulighed for at diskutere de teoretiske begreber på et konkret plan og forholde sig til virkelighedens problemer, hvilket i høj grad kan være en fordel på D og C niveau. Cases indeholder en række cases til at eksemplificere baggrund og faktas samfundsfaglige begreber. Her følger vi Demokratibussen med de udenlandske besøgende på visit hos en række danske organisationer. Vi får en snak med fagbevægelsen, de ældre, landspolitikeren på Christiansborg, kommunalpolitikeren, en sportsklub og en skolebestyrelse. Denne del giver god mulighed for at finde en case der passer lige netop til elevernes niveau og ud fra MS oplæget selv arbejde videre med evt. besøg, interviews, diskussioner eller rollespil.

Forslag til konkrete undervisningsforløb herunder kunne være; nærdemokrati med inddragelse af rollespil (ungdomshuset), kommune-valg og deltagelse, demokratiopfattelser i Danmark. På C-niveau indgår det danske samfund med fokus på en international perspektivering. Demokratimaterialet kan anvendes til at igangsætte et introduktionsforløb v.hj.a. en komparativ demokratidiskussion. Der inddrages aktuelle eksempler fra materialets multimediedel, her tænkes især på Demokratibussen og interviews.

Forslag til supplerende temaer for undervisningsforløb i demokrati, samfundslære niveau D og C. Alle forløb tager udgangspunkt i materialet fra MS’ side, suppleret med lærerens egne materialer:

bulletNye borgere i det danske demokrati med fokus på opfattelse af grundlæggende menneskerettigheder. Mål: at eleven opnår forståelse for værdien af menneskerettighederne i et demokratisk samfund, samt opnår en nuanceret billede af de forskellige værdiopfattelser som udgør et moderne demokrati. Metode: artikler fra Danmark set med andre øjne, interviews med "nye" danske statsborgere, evt. inddragelse af de politiske partiers fokus på udlændingedebatten.
bulletNærdemokrati. Mål: at eleven opnår forståelse for borgerens muligheder for at få demokratisk indflydelse. Metode: Artikler fra Danmark set med andre øjne, rollespil om Ungdomshuset. Inddrag synspunkter fra Demokratibussen.

Samfundsfag på niveau C og B, HTX.
I henhold til bekendtgørelsen skal demokrati indgå i samfundsfag under politik på både C og B niveau. Baggrund og fakta indeholder en række artikler om samfundsfaglige begreber og problemstillinger indenfor temaet demokrati. Demokrati materialet fokuserer på en mere generel introduktion til demokratiske principper og menneskerettigheder. Siden gennemgår det danske demokratiske system med udgangspunkt i den danske grundlov. De samfundsfaglige begreber beskrives med udgangspunkt i kendte samfundsfaglige teorier, som gør at læreren kan supplere med lærebogstekster på samfundsfag B niveau. Materialet egner sig godt til at gennemføre et introduktionsforløb i demokratiske forhold og beslutningsprocesser på niveau C. Databasen for supplerende materiale giver også mulighed for at inddrage den kildekritiske og skriftlige dimension i undervisningen. På B-niveau hvor der skal inddrages kulturkonflikter og internationale forhold vil det være oplagt at inddrage synspunkter og teori om kulturforståelse. Demokratibussens deltagere giver en oplagt mulighed for at inddrage private menneskers syn på demokrati i velfærdslandene kontra udviklingslandene. Hvis man som planlægger samtidig benytter sig at multimedie faciliteterne på MS’ side og evt. inddrager oplægsholdere får man et helhedsorienteret interaktivt undervisningsforløb.

Metode og materialer indeholder gode råd og forslag til arbejdet med demokrati. De udmærkede teoretiske oplæg om magt aspektet ved kulturanalyse og forståelse bør især anvendes til højniveau hvor emnet er relateret til demokrati set i et internationalt perspektiv. Projektforslag, rolle spil og diskussionsforslag kan anvendes på alle niveauer, hvor især rollespillene (Den første dag og Ungdomshuset) kan være gode til niveau C.

Forslag til supplerende temaer for undervisningsforløb i demokrati, samfundsfag niveau C og B. Alle forløb tager udgangspunkt i materialet fra MS’ side, suppleret med lærerens egne materialer:

bulletDeltagelsesdemokrati med fokus på nærdemokrati. Mål: at eleven opnår forståelse for borgerens muligheder for at få demokratisk indflydelse. Metode. Artikler fra Danmark set med andre øjne, rollespil om Ungdomshuset. Evt. case fra elevernes egen deltagelse i f.eks. sportsklubber eller interesseorganisationer. Inddrag synspunkter fra Demokratibussen.
bulletAnarki, diktatur og demokrati. Mål: at eleven kan redegøre for forskellige styreformer og opnår en forståelse for sammenhængen mellem menneskers livsvilkår og deres grundlæggende borgerrettigheder. Metode: introduktionsforløb i demokratisk teori. Komparativ analyse af Danmark og afrikanske stater med nuværende eller tidligere diktatur. Case: Uganda.

Tværfagligt samarbejde med engelsk
Rammerne for et tværfagligt samarbejde under temaet Demokrati er til stede i materialet. Synspunkter/Viewpoints er udarbejdet til engelsk og/eller et tværfagligt forløb mellem engelsk og samfundsfag. Materialet understøttes af gloser til markerede ord. Det sproglige niveau i teksten er ret højt og bør fortrinsvis anvendes til elever som har engelsk på mellem niveau, selvom der er udarbejdet et godt og fyldestgørende Glossary må sprogets begrebsniveau alligevel siges at være for højt til f.eks. D-niveau. Indholdsmæssigt er problemstillingerne velegnet til C-niveau på HHX og B-niveau på HTX. Udgangspunktet er igen en række cases fra Demokratibussen, værdier, politiske systemer og kultur. Punktet indeholder desuden en videoklipdatabase, hvor man høre og se deltagerne fra Demokratibussen give deres bud på en række aktuelle emner. Hele det engelsksprogede forløb ligger i høj grad op til et undervisningsforløb baseret på komparative analyser af forskellige demokratiske styreformer, evt. med udgangspunkt i det danske system. Forslag til et tværfagligt forløb kunne være nye demokratier i tidligere engelsksprogede kolonier. Et samarbejde mellem samfundsfag og engelsk er en god idé, idet den baggrundsviden, der ofte er nødvendig for at forstå en given tekst, kræver arbejde med samfundsfagligt materiale, som ofte tager uforholdsmæssig megen tid fra engelskfagets egentlige kerneområde. Set ud fra et samfundsfagligt synspunkt fylder den engelsksprogede del af verden forholdsvist meget i internationale forhold. Supplerende materiale udover lærebogsstof er ofte engelsksproget i internationale temaer. Dette gælder både på HHX og HTX. MS’ materiale lægger op til en komparativ analyse af det skandinaviske demokratisystem kontra de nye demokratisystemer som opstår i de tidligere engelske kolonier. Hvis man som lærer vil afprøve et tværfagligt forløb på D og C niveau skal man være opmærksom på at de engelske tekster indeholder en del samfundsfaglige udtryk og begreber, der sandsynligvis er ukendte for eleverne. Enkelte af underemnerne, som besøg på en skole eller det daglige liv kan dog med fordel integreres i et forløb på C og D niveau.

Forslag til supplerende temaer for et tværfagligt forløb. Alle forløb tager udgangspunkt i materialet fra MS’ side, suppleret med lærerens egne materialer:

bulletDemokrati på Indisk. Mål: at eleven opnår forståelse for den demokratiske udvikling i de tidligere britiske kolonier. Metode: introduktionsforløb i samfundsfag til demokratisk teori og styreformer. Introduktionsforløb i engelsk til Indiens historie som kolonistat og forvandling til et frit demokratisk samfund. Case: valg til det nationale parlament. Projektopgave på engelsk.
bulletUnge og demokrati set i et verdens perspektiv. Mål: at eleven får forståelse for og viden om unges demokratiske deltagelse i Danmark og andre del af verden. Case: Afrika eller Sydamerika. Metode: introduktionsforløb til demokratisk deltagelse i samfundsfag, derefter projektarbejde i engelsk med inddragelse af Demokratibussen og synspunkter. Inddrag evt. foredragsholdere fra det levende ord og besøg i det danske folketing.

 

Demokrati – Danmark set med andre øjne's anvendelse i det almene gymnasium og på hf

Af Torben Jakobsen
Underviser i historie og idræt på Lemvig Gymnasium, samt redaktør på Historiesiden, Historie på Fagenes Infoguide og Historie på EMU

Temaet er oplagt at inddrage i arbejdet med det obligatoriske emne om dansk politik i samfundskundskab. Desuden lægges der op til tværfagligt samarbejde med engelsk, som kan udvides til at sammenligne med den engelske demokratitradition. (Flertalsvalg i enkeltmandskredse overfor forholdstalsvalg m.m.).

I "Baggrund og fakta" og "Synspunkter" kommer man vidt omkring i emnerne: Grundloven, demokratiopfattelser, kvinders stemmeret, unge, kommuner, indvandrerdebatten mv., så der er rigeligt stof til det obligatoriske forløb om dansk politik og gode integrationsmuligheder med danmarkshistorien.

IT’s muligheder udnyttes godt, f.eks. ved konsekvent brug af hyperlinks hvor man kan klikke og hente yderligere information, samt ved at materialet er tydeligt og logisk opdelt så man selv bestemmer hvilken rækkefølge man vil anvende. Det omfattende stof giver dermed gode muligheder for både undervisningsdifferentiering og for at materialet kan anvendes i de tre forskellige læringsrum:

bulletI Undervisningsrummet hvor læreren er formidler kan man f.eks. samle centrale pointer om det danske folkestyre fra det righoldige materiale og præsentere det for eleverne på tavle eller storskærm (hvis man da ikke foretrækker at lade eleverne selv samle disse oplysninger). Det er forholdsvis let tilgængeligt stof som vil være velegnet i 1g/1HF – ikke mindst som små elevoplæg om de enkelte delemner i den demokratiske proces. 
bulletI Trænings-rummet, hvor læreren stiller opgaver kan man f.eks. lade eleverne øve sig med "Tip en 13’er", dvs. de 13 arbejdsspørgsmål som findes til under "Metode og materialer". 
bulletEndelig er der også gode muligheder for at eleverne kan fordybe sig i Studierummet, hvor læreren optræder som konsulent, f.eks. ved at tage udgangspunkt i de forslag som ligger under "Projekt-opgaver". Det hele kan evt. samles af eleverne i en PowerPoint præsentation eller ved at klassen laver sin egen hjemmeside om politik og demokrati. Se vejledning hertil på EMU’en: www.emu.dk/gym/it/skolenshjemmes/skolenshjemmeside.html.

Det er helt oplagt at arbejdet med dette tema vil kunne kvalificere elevernes historiebevidsthed – som det formuleres i fagbilaget:

"Faget giver viden om egen kulturel baggrund og andre kulturer, skærper evnen til oplevelse af historie og giver redskaber til at vurdere forskelligartet historisk materiale. Herved får eleverne mulighed for at forstå og påvirke deres egen livsverden, og de får en baggrund for at tage del i demokratiske processer i samfundet."