Definitioner  
Demokratiopfattelser  
Folkestyret  
Grundloven  
Grundlovsanalyse  
   Gæsterne  
Kommunen  
Kvinders stemmeret  
Myter
  
Om demokrati  
 
Politiske rettigheder  
 
Stemmeret  
Unge & demokrati  
  

 

 

 

Folkestyret

Det danske demokrati, folkestyret, bygger på tanker, der blev udviklet i Europa i løbet af 1700-tallet. Ideen var, at magten i samfundet ikke skulle udgå ovenfra, fra en enevældig konge, men nedefra, fra folket. Alle mennesker er født lige og frie og har derfor den samme ret til at deltage i valg til Folketing, amtsråd og kommunalbestyrelser.

For blandt andet at forhindre magtmisbrug deles magten i Danmark – og de fleste andre vestlige demokratier – i tre uafhængige organer:

Magtens tredeling
  • Den lovgivende magt – Folketinget (i andre lande kaldet parlament) har retten til at udstede love
  • Den udøvende magt – regeringen har ansvaret for, at Folketingets beslutninger og love bliver ført ud i livet
  • Den dømmende magt – domstolene har ansvaret for at bedømme, om landets love bliver overholdt

Det er et vigtigt princip for folkestyret, at det politiske system skal være åbent og gennemskueligt for borgerne. Det bliver kontrolleret og kritiseret af borgerne gennem medierne, borgerne har ret til indsigt i sagerne, og så kan de klage til Folketingets Ombudsmand eller domstolene, hvis de føler sig dårligt behandlet. Det er Folketingets opgave at føre kontrol med regeringens arbejde. Hvis et flertal af Folketingets medlemmer synes, at regeringen har begået så alvorlige fejl, at den eller en af ministrene bør gå af, kan de vedtage et mistillidsvotum. På samme måde har statsministeren mulighed for at udskrive Folketingsvalg, når han eller hun er utilfreds med opbakningen fra Folketinget.

Valg
Der findes to hovedprincipper for parlamentsvalg: flertalsvalg i enkeltmandskredse og forholdstalsvalg.

Flertalsvalg i enkeltmandskredse betyder, at den kandidat, der får flest stemmer i den enkelte kreds, er valgt, mens alle andre stemmer i kredsen går tabt. Populært kaldes valgsystemet "vinderen tager det hele" eller på engelsk: "the winner takes it all". Fordelen er et nært forhold mellem valgkredsen og deres kandidat, fordi hver kreds har ét medlem i parlamentet. Ulempen er, at parlamentets sammensætning ikke afspejler vælgernes holdninger på landsplan, og det er svært for små partier at blive repræsenterede i parlamentet. Man bruger blandt andet dette valgsystem i Storbritannien og i flere tidligere engelske kolonier.

Foto: MS, Jan KjærForholdstalsvalg betyder, at pladserne i parlamentet fordeles efter partiernes andel af stemmerne set på landsplan. Fordelen er, at parlamentets sammensætning afspejler vælgernes holdninger, mens ulempen er, at der ikke er så tæt forhold mellem vælgerne og de valgte kandidater. Man bruger blandt andet en form for forholdstalsvalg i Danmark – dog i en kombinationsform, hvor man har bevaret ideen med lokale opstillingskredse.


Folketinget består af 179 medlemmer.
  • Grønland og Færøerne vælger hver 2 medlemmer.
  • I Danmark vælges i alt 175 medlemmer – 135 kredsmandater og 40 tillægsmandater

Se en uddybende forklaring på, hvordan mandaterne fordeles på Folketingets hjemmeside

En lov bliver til
Ideen til en ny lov kan komme mange steder fra. Den kan komme fra personer uden for Folketinget, den kan komme fra medlemmer af partierne uden for regeringen, og den kan komme fra regeringen selv. Det er dog kun regeringen og medlemmerne af Folketinget, der kan fremsætte lovforslag for Folketinget. De fleste lovforslag kommer fra regeringen.

1. behandling

Når ideen er blevet formuleret til et lovforslag, skal forslaget fremsættes på et møde i Folketingssalen i det, man kalder første behandling. Her diskuterer medlemmerne de principielle ting ved forslaget.

Udvalgene

Efterfølgende vil forslaget blive behandlet i et udvalg. Folketinget har 24 faste udvalg, der tager sig af hvert sit særlige arbejdsområde. For eksempel findes der et skatteudvalg, et socialudvalg, et sundhedsudvalg og et uddannelsesudvalg. Derudover kan der nedsættes særlige udvalg, hvis det fx er nødvendigt i forbindelse med enkeltsager. Udvalgene består af repræsentanter fra de forskellige partier. Deres vigtigste opgave er at undersøge alle forhold i forbindelse med et forslag til en ny lov, men derudover følger de også mere generelt med i, hvad der sker på hvert deres faglige område. Udvalget stiller ofte spørgsmål til ministeren for det område, der har at gøre med lovforslaget. Resultatet af udvalgets arbejde med forslaget skrives ned i det, der kaldes en betænkning, som så sendes til anden behandling i folketingssalen.

2. behandling

Ved anden behandlingen i Folketingssalen kan Folketingets medlemmer komme med kommentarer til lovforslaget i sin helhed og til detaljer i det. Hvis udvalget er kommet med ændringsforslag til forslaget, stemmer man om dem. Hvis der er tale om et meget vigtigt eller indviklet lovforslag, vil forslaget blive sendt tilbage til udvalget igen, ellers går man direkte videre til tredje behandling.

3. behandling

Ved tredje behandlingen i Folketingssalen forhandler man og stemmer om ændringsforslag, hvis der er nogen. Derefter kan man forhandle om det samlede lovforslag. Til sidst stemmer man om den endelige vedtagelse af forslaget. Det er langt fra alle lovforslag, der bliver vedtaget.

For at en lov kan blive vedtaget, skal over halvdelen af medlemmerne være til stede i Folketingssalen og deltage i afstemningen.

Som en del af deres arbejde kan udvalgene holde en høring om et bestemt emne, hvor de inviterer eksperter, repræsentanter fra interessegrupper eller andre til at komme og dele deres viden og synspunkter. Derudover plejer ministerierne at sende ideer til lovforslag ud i det, man også kalder høring, hvilket vil sige, at andre ministerier, interesseorganisationer (fx fagbevægelsen, miljøorganisationer eller arbejdsgiverforeninger) og lignende bliver bedt om at komme med skriftlige kommentarer til forslaget.