Global Undervisning nr. 24 (2005)

Køn, krop og kærlighed: 

- Love jorden rundt

Undervisningsideer 7.-10. klasse

Forberedelse: Hvordan kommer vi i gang?

Ice Breakers: Ideer til at bryde isen 

Aktiviteter: Statement Slamming og talkshow

Forberedelse: Hvordan kommer vi i gang?
Det kan være vanskeligt at tale åbent om emner som køn, krop, kærlighed og sex – ikke mindst i et flerkulturelt forum. Derfor er det vigtigt at eleverne oplever at de har god mulighed for at lytte til hinanden, få nye informationer, at diskutere og tale åbent. Sørg fx for at grupperne under aktiviteterne på de følgende sider har hver deres lokale. Det er vigtigt at de ikke hele tiden forstyrres af kimende mobiltelefoner og folk som ikke kommer til tiden, går ind og ud under aktiviteten eller konstant sidder og skriver sms-beskeder.

Snak indledningsvis med klassen om hvorfor det er vigtigt at vide noget om emnet og selv have en holdning til det. Aktiviteterne giver eleverne mulighed for at lære hinanden at kende på en ny måde, samtidig med at de lærer noget nyt på en anderledes måde.

Formål for alle aktiviteter til emnet: At eleverne tilegner sig indsigt i vilkår og værdier der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv – i forskellige kulturer.

At vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn (fra Fælles Mål om fagene Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab og dansk).

Fag: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (7.-9. klasse), klassens time og dansk (7.-10. klasse).

Tidsforbrug: 1-2 timer eller længere forløb.


AKTIVITETER

Inddel klassen i grupper
Del klassen i mindre grupper. Lad grupperne begynde med nogle såkaldte ice breakers – lege som bryder isen så eleverne løsner lidt op over for hinanden.

Minoritetsunge i gruppen
Hvis der i klassen er etniske minoritetsunge, er det oplagt at sammensætte grupperne så der er elever af både dansk og anden herkomst. Eleverne kan lære om hinandens kulturer og traditioner inden for emner de måske ikke normalt taler så meget med hinanden om. Under aktiviteterne kan eleverne få afprøvet gensidige fordomme og stille nysgerrige spørgsmål. På denne måde bliver kulturelle forhold en del af aktiviteterne. Hold øje med om der er god kontakt mellem de forskellige elever, og om der er ekstra behov for at varme gruppen op med ice breakers.

Sammen eller hver for sig?
Vurder om piger og drenge skal være sammen eller adskilt i grupperne. Her er nogle fordele og ulemper ved at adskille piger og drenge:

* Fordele
Piger og drenge interesserer sig ofte for forskellige aktiviteter eller deltager i aktiviteter på vidt forskellige måder. Det er nemmere at få de stille og generte piger til at deltage i en gruppe hvor der ikke er drenge. Hvis eleverne er usikre, kender sig selv dårligt eller har svært ved at udtrykke sig om emnet, kan det blive endnu mere vanskeligt hvis der sidder nogle af det modsatte køn som måske slet ikke deler de samme erfaringer.
  En del tosprogede, især nogle muslimske piger, vil foretrække at gruppen kun består af piger. Det vil betyde færre barrierer og større mulighed for åbenhed, ærlighed og deltagelse på lige fod med andre piger.
  Det vil altid være muligt senere at lave fællesaktiviteter så piger og drenge ‘møder hinanden’ i andre aktiviteter.

* Ulemper
Det er ikke muligt at stille spørgsmål og diskutere direkte mellem de to køn. En del af dynamikken kan derfor gå ud af aktiviteterne. Hvis kønnene er adskilt, får de ikke mulighed for at få et større kendskab til hinanden.

 

Ice Breakers: Ideer til at bryde isen

Her er forslag til lege som kan være med til at bryde isen i begyndelsen af en aktivitet. Eleverne vil nok rynke på næsen over at de skal ‘lege’, men de vil for det meste synes at det er rigtig sjovt når først de er kommet i gang. Vær opmærksom på at lege har forskellige egenskaber: nogle opbygger koncentration i gruppen, andre tilliden eller kendskabet til hinanden blandt deltagerne. Overvej eventuelt først hvad du ønsker at opnå med den enkelte leg.

AKTIVITETER

1. Spørgeleg

Lad eleverne gå sammen to og to. De skal danne par med den person de kender mindst i klassen. Begge parter må stille den anden tre spørgsmål om noget som de ikke ved om den anden – emnet og hvor intimt spørgsmålet er, bestemmer de selv.
  Når alle par har spurgt hinanden om tre ting, samles de i mindre grupper i en kreds. Hver elev præsenterer sig som den kammerat vedkommende lige har dannet par med: “Hej, jeg hedder Emma. Jeg kan godt lide katte, jeg har haft to kærester, og min bedste ferie var da jeg var i Italien”. Legen er en enkel og god måde at få noget at vide om hinanden på.

2. Hvad er din yndlings…?
Eleverne skal medbringe deres yndlingsting inden for forskellige kategorier: fx en cd, plakat, slik, foto af god ven/ kæreste/ familiemedlem, billede af idol osv. Alle ting lægges i en kasse med et klæde over – uden at deltagerne forinden har vist hinanden hvad de har medbragt.
  Eleverne skiftes til at tage en ting fra kassen og parre den med en af personerne i gruppen. Hvis ting og person hører sammen, skal eleven der ejer tingen, fortælle hvorfor hun/han har valgt den. Har nogen glemt at tage ting med, skrives de i stedet på en lap papir som lægges i kassen. Legen er en god og sjov måde at få kendskab til hinandens smag og drømme.

3. Tillidsleg
Del klassen i grupper. Hver gruppe danner en cirkel hvor alle står skulder mod skulder. En elev kommer ind i midten med bind for øjnene. Vedkommende skal stå med armene ned langs siden, benene samlet og gøre sig fuldkommen stiv i kroppen. Alle i rundkredsen skubber blidt til eleven som nu ‘falder’ fra side til side i kredsen.
  Det er vigtigt at alle er koncentrerede og blide så eleven i midten ikke føler sig utryg. Er vedkommende meget tryg, kan I udvide cirklen lidt så han/hun ‘falder’ lidt længere ud til siderne. Er en elev til gengæld meget nervøs, kan cirklen gøres lille så personen næsten ikke svajer.
  Alle skal prøve at være i centrum. Legen styrker koncentrationen hos den enkelte, tilliden til de andre og sammenholdet i gruppen.

Find selv på andre lege. Sport, spil, teatersport og lignende kan også fungere som ice breakers. Se også materialelisten.

Aktiviteter: Statement Slamming og Talkshow

Aktiviteterne skal sikre at eleverne også kigger udad mod andre kulturer der eksisterer både langt fra dem selv og tæt på.
  Vi foreslår at grupperne afprøver flere aktiviteter så de oplever at samles om emnet flere gange. Aktiviteterne kan kombineres med forskellige foredrag og materialer, fx materialesættet Love jorden rundt. Se materialelisten.

AKTIVITETER

1. Statement Slamming
Kort fortalt er statement slamming at kaste nogle argumenter og holdninger på bordet. Aktiviteten kan laves på forskellige måder, og det er muligt at lade samme gruppe prøve flere udgaver da de har forskellig effekt. Fælles for de følgende fire aktiviteter er at eleverne skal forholde sig til nogle (forhåbentligt) provokerende påstande om køn, krop og kærlighed og om unge i forskellige lande og kulturer.

A. For eller imod?
Del klassen i grupper der skal sidde over for hinanden. Skriv 5-10 (eller flere) påstande ned som du en efter en præsenterer for grupperne. Den ene gruppe får til opgave at argumentere for påstanden, mens den anden skal argumentere imod – lad det gå på skift. Opgaven går ud på at grupperne finder gode argumenter. Hvis ikke de virkelig er imod påstanden, og det er deres opgave at være det, så må de tænke sig godt om, spille skuespil eller alligevel finde argumenter. Aktiviteten kan afsluttes med en generel snak så eleverne får vendt ting som de måske er brændt inde med.

B. Påstand mod påstand
Klassen deles i mindre grupper. Giv hver elev i gruppen en lap papir med en påstand. Eleverne skal skiftevis læse deres påstand op, og derefter diskuteres den i gruppen. Aktiviteten kan kræve en ‘ordstyrer’ så alle får mulighed for at få ordet. Først når gruppen er helt færdig med at diskutere den enkelte påstand, læses den næste op, osv.

C. Enig, uenig eller i tvivl
Hele klassen kan godt lave denne aktivitet sammen. På en overhead eller på tavlen skriver du en påstand. Herefter skal eleverne fordele sig i lokalet alt efter om de er enige, uenige eller i tvivl. Lokalet er på forhånd delt op i tre zoner: enig, uenig og i tvivl. Når alle har fordelt sig, skal elever i henholdsvis enig- og uenig-zonen forsøge at overbevise tvivlerne om at de skal vælge deres side. Giv fx hvert hold tre minutter til at overbevise, og lad det mindste hold begynde.

D. Bliv enige
Eleverne deles i grupper på tre til fire personer. Hver gruppe får to til fire påstande på papirlapper, én påstand pr. lap. Giv grupperne forskellige påstande. Eleverne får 15-20 minutter til at diskutere påstandene igennem. Ideen er at hver gruppe skal forsøge at nå til enighed om hvad de som gruppe mener i forhold til hver enkelt påstand. Aktiviteten afsluttes med at grupperne fremlægger påstandene og gruppens fælles synspunkt for de andre grupper. Til sidst kan aktiviteten afrundes med en snak i klassen.

Ideer til påstande
Til nogle af påstandene herunder er der ikke noget rigtigt eller forkert svar, blot forskellige holdninger. Når der er et svar, er dette tilføjet til brug for læreren:

Påstand 1: Når piger går med små toppe og sexet tøj, er det et udtryk for at de er billige.

Påstand 2: I Tyrkiet kan unge kærester straffes for at kysse hinanden på gaden.

FAKTA: I de større byer i Tyrkiet kan man i dag sagtens se unge holde i hånd og kysse på gaden.

Påstand 3: Når unge får seksualvejledning i skolen, er de mest interesseret i at høre om kroppens biologiske funktioner og om prævention!

Påstand 4: Aids kan nu helbredes, så man behøver ikke længere passe så meget på.

FAKTA: Der findes i dag forskellige måder at behandle hiv-smittede og aids-syge, men sygdommen kan ikke helbredes. Verdens fattigste har sjældent råd til behandlingen.

Påstand 5: Ifølge Koranen er det kun drenge/mænd der må have sex før ægteskabet, for piger er det forbudt.

FAKTA: Ifølge Koranen er det forbudt for både kvinder og mænd at have sex før ægteskabet.

Påstand 6: Det er ulækkert at tale med sine forældre eller andre i familien om sex og kærlighed.

Påstand 7: Paven i Rom tager afstand fra brug af kondomer fordi han mener at de ikke beskytter 100 procent mod fx hiv-smitte.

FAKTA: Paven fordømmer kondomer, ligesom han fordømmer al anden form for prævention, da han og den katolske kirke mener at prævention er foragt for liv.

Påstand 8: Luder er et helt almindeligt ord for en billig/nem pige eller en pige der har haft flere kærester.

Påstand 9: I Somalia går piger i en lang og løs dragt med et stort slør når de skal til fest. Den tradition viderefører de somaliske flygtninge i Danmark også.

FAKTA: I Somalia vil den typiske påklædning for en ung pige der skal til fest i en storby, være en lang kjole med tynde stropper, et sjal over skuldrene, høje sko og løst hår.

Påstand 10: I katolske lande i Sydeuropa og i Central- og Sydamerika har unge piger lange nederdele på til fester. Drenge og piger danser stille hånd i hånd.

FAKTA: I mange af disse lande danser unge bl.a. salsa, merengue og samba – alle danse som er temmelig udfordrende og erotiske. Piger kan godt have små nederdele på.

Påstand 11: Kun muslimer bliver omskåret.

FAKTA: Det er forkert. Omskæring har ikke udelukkende noget med religion at gøre. I fx Egypten har staten forbudt omskæring af kvinder, og religiøse ledere har fordømt dem, men omskæringerne er en indgroet del af den egyptiske kultur. I jødedommen omskæres mænd, og mænd omskæres generelt i store dele af verden, uden at det har noget med deres tro at gøre. I USA bliver mange drengebørn rutinemæssigt omskåret (ca. 63%) af hygiejniske årsager.

Påstand 12: At have en kæreste med en anden etnisk baggrund giver kun problemer.

2. Talkshow
Når I har arbejdet lidt med emnerne køn, krop og kærlighed, kan følgende aktivitet være god. Den kræver lidt forberedelse. Klassen skal udpege nogle elever til at sidde i et panel og en til to værter der skal præsentere og lede debatten i et talkshow. Værterne skal være friske på at spille lidt skuespil og både holde gang i showet og få ‘publikum’ med på legen.
  Paneldeltagerne kan selv vælge om de i talkshowet vil være sig selv eller spille en anden.
  Når rollerne er valgt, skal der laves et program for showet: Hvem skal på først? Skal alle være ‘på scenen’ samtidig? Hvor lang tid har værten til at snakke med/interviewe showets gæster? Skal publikum kunne stille spørgsmål til panelet?
  Værten skal vide hvordan hun/han indleder talkshowet, hvad hun skal tale med gæsterne om osv. Gæsterne skal vide mere eller mindre hvad de vil snakke om, og skal også kunne svare på eventuelle spørgsmål.

Evt. kan andre klasser inviteres til talkshow med ‘internationale og lokale gæster der vil tale om emnerne køn, krop og kærlighed…

3. Special Guest Stars og film
Der findes mange foredragsholdere som kan komme ud på skolen og tale om emnet kærlighed og sex. Ligeledes findes der mange film om emnet, få ideer i materialelisten.


Aktuelt emne:
Introduktion

Undervisningsideer:
7.-10. klasse

Materialer og links:
7.-10. klasse
Læreren