Global undervisning nr. 27 (2006)

Den internationale dimension: 

Værktøjer

Introduktion

 

Jagten på det globale udsyn

Af Ellen Farr , oplysningskonsulent i Mellemfolkeligt Samvirke

Det er en af skolens vigtigste opgaver at uddanne børn og unge til at kunne forholde sig ansvarligt og solidarisk til udviklingen i verden. Holdningen til omverdenen bør bygge på viden og kritisk selvindsigt samt åbenhed og respekt over for andre lande og kulturer. Formålet er at sætte fremtidens danskere i stand til at forholde sig kritisk til den politiske udvikling både ude og hjemme, for i en globaliseret verden kan disse to niveauer ikke længere skilles ad.

For at ruste vores børn og unge til at tage aktiv del i samfundsudviklingen er det nødvendigt at undervisningen skaber sammenhæng mellem individet, det lokale/nationale og det globale samfund.

Mellemfolkeligt Samvirke har i de sidste årtier arbejdet målrettet på at integrere globale dimensioner i undervisningen, fordi vi mener at det er vigtigt at inddrage temaer, metoder, synspunkter og viden fra samfund også uden for Europa. Den internationale dimension bør betragtes som en dimension i de forskellige fag, og ikke kun som en selvstændig disciplin.

Hele verden rundt
Undervisningsministeriet udgav i 1998 “Den internationale dimension i folkeskolens fag og emner” der handler om at klæde eleverne på til at kunne foretage valg og handle som aktive borgere lokalt og globalt. Og i sommeren 1999 tog ministeriet initiativ til oprettelse af styrelsen CIRIUS, Center for Information og Rådgivning om Internationale Uddannelses- og Samarbejdsaktiviteter. CIRIUS arbejder for at styrke internationaliseringen af alle danske uddannelser. Begge tiltag viser en anerkendelse af behovet for at danske børn og unge får redskaber til at være handledygtige aktører i en mere og mere globaliseret verden.

Undervisningsministeriets tiltag har især styrket den internationale dimension i forhold til Danmarks relationer til EU- og OECD-landene. Desværre er vores relationer til resten af verden og specielt fjernere liggende lande og kulturer ikke blevet prioriteret i samme grad.

Desuden mangler regeringens Globaliseringsråd fra foråret 2005, som skal hjælpe os danskere med at tackle globaliseringens udfordringer, stadig at komme på banen med videndeling om netop globalisering.

Stækket global oplysning
Dette vakuum af informationer om internationale dimensioner (ikke mindst uden for EU og Nordamerika) har især u-landsorganisationerne søgt at udfylde. På baggrund af engagement og viden fra udviklingsarbejde i andre kulturer har organisationerne i mange år fremstillet en lang række undervisningsmaterialer og gennemført mange andre former for oplysningsaktiviteter.

Men med finanslovens indhug på Oplysningsbevillingen i efteråret 2005 bliver lignende fremtidige tiltag stærkt begrænsede. For en organisation som Mellemfolkeligt Samvirke – som har baseret sit skole- og oplysningsarbejde på netop denne bevilling – betyder det at vores økonomiske grundlag for oplysningsarbejdet er helt fjernet. Det omfatter bl.a. nyhedsbrevet Global Undervisning, som er endt i den lykkelige situation at bladet overtages og videreføres af Geografforlaget (jf. side 2).

Vi forsøger i øjeblikket at sikre en form for videreførelse af andre dele af vores oplysningsaktiviteter med midler fra nye sponsorer. Resultatet af disse bestræbelser vil kunne følges løbende på www.ms.dk.

Med dette nummer af Global Undervisning – og i tråd med nyhedsbrevets formål om at udbrede kendskabet til globale dimensioner i undervisningen – ønsker vi på en overskuelig måde at præsentere værktøjer til undervisning som kan komme “hele verden rundt” om den internationale dimension.

God fornøjelse med materialet!

 

 


Aktuelt emne:
Introduktion

Undervisningsideer:
0.-10. klasse

Materialer og links:
Læreren